Kun työntekijä tai yrittäjä työskentelee ulkomailla, hän kuuluu pääsääntöisesti työskentelyvaltion sosiaaliturvan piiriin.

Työnantaja maksaa työntekijästä sosiaalivakuutusmaksut työskentelyvaltioon. Yrittäjä maksaa sosiaalivakuutusmaksut itse työskentelyvaltioon. Työntekijä ja yrittäjä on oikeutettu sosiaaliturvaetuuksiin (esimerkiksi eläke) työskentelymaan lakien mukaisesti.

Kun työntekijä tai yrittäjä lähtee tilapäisesti ulkomaille töihin, voi työntekijä tai yrittäjä kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn aikana, jos hänellä on A1-todistus Suomesta.

A1-todistusta pitää hakea Eläketurvakeskukselta.

Suomen kansalaisuus, suomalainen työnantaja tai verojen maksaminen Suomeen eivät automaattisesti tarkoita Suomen sosiaaliturvaan kuulumista ulkomaantyön aikana.

Lue lisää A1-todistuksen hakemisesta
Lue lisää työntekijän edellytyksistä kuulua Suomen sosiaaliturvaan
Lue lisää yrittäjän edellytyksistä kuulua Suomen sosiaaliturvaan

Työskentelymaan merkitys sosiaaliturvaasi

Sosiaaliturvasi ulkomailla työskentelyn aikana riippuu siitä, mihin maahan lähdet tilapäisesti töihin.

Kun työskentelet EU-alueella, EU-asetukset vaikuttavat sosiaaliturvasi määräytymiseen.

Kun työskentelet maassa, jolla on Suomen kanssa sosiaaliturvasopimus, sosiaaliturvasopimukset vaikuttavat sosiaaliturvasi määräytymiseen.

Kun työskentelet maassa, joka ei ole EU-maa tai jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, sosiaaliturvasi määräytymiseen vaikuttavat sekä Suomen että työskentelymaan kansallinen lainsäädäntö.

Työskentely EU/ETA-maassa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa

EU-maat: Belgia, Bulgaria, Espanja, Alankomaat, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja. Sekä lisäksi Sveitsi.

Iso-Britannia (mitä halutaan sanoa?)

Kun työskentelet ulkomailla yhdessä EU-maassa, sinut vakuutetaan yhdessä maassa kerrallaan.

Jotta voisit kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn aikana, työnantajan tulee hakea sinulle ja yrittäjän tulee hakea itselleen A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta.

Jos työnantaja tai yrittäjä ei hae A1-todistusta tai A1-todistusta ei voida myöntää työntekijälle tai yrittäjälle, kuulut ulkomailla työskentelyn aikana työskentelyvaltion sosiaaliturvaan.

[Linkki] Lue lisää työntekijän edellytyksistä kuulua Suomen sosiaaliturvaan
[Linkki] Lue lisää yrittäjän edellytyksistä kuulua Suomen sosiaaliturvaan

Kun työskentelet kahdessa tai useammassa EU-maassa, kuulut vain yhden maan sosiaaliturvaan kerrallaan.

Työnantaja hakee työntekijälle ja yrittäjä hakee itselleen A1-todistusta työntekijän tai yrittäjän vakituisesta asuinmaasta.

Kun työntekijä työskentelee usealle työnantajalle tai työskentelee eri rooleissa (esim. työntekijänä ja yrittäjänä), työntekijä hakee A1-todistusta itse vakituisesta asuinmaastaan.

Useassa maassa työskentelevänä pidetään työntekijää tai yrittäjää,

 • joka toistuvasti vaihtaa työskentelymaata
 • jonka työ useassa maassa on toistuvasti vuorottelevaa.

Useassa maassa työskentelyn luonnetta arvioidaan 12 kuukauden tarkastelujaksolla.

EU:n sosiaaliturva-asetuksissa on erilliset säännöt kahdessa tai useammassa EU-maassa työskentelevän sosiaaliturvasta. Alla luetelluilla seikoilla on vaikutusta, kun ratkaistaan, minkä EU-maan sosiaaliturvalainsäädäntöä useassa maassa työskentelevään sovelletaan:

 • Mikä on vakituinen asuinmaa.
 • Työskennelläänkö työntekijänä, virkamiehenä vai yrittäjänä.
 • Harjoitetaanko huomattava osa toiminnasta asuinmaassa.
 • Minkä maalaisille työnantajille työt suoritetaan.
 • Jos toimitaan yrittäjänä: missä toiminnan keskuspaikka sijaitsee.
 • Milloin työskentely on alkanut.
 • Onko työskentelytilanne pysynyt muuttumattomana.

Maa, jonka sosiaaliturvaan useassa maassa työskentelevä kuuluu, ratkeaa näissä tilanteissa yleensä sen perusteella, harjoitetaanko huomattavaa osaa toiminnasta asuinmaassa. Huomattavalla osalla tarkoitetaan määrällisesti merkittävää osaa kokonaistyöskentelystä, mikä on EU-asetuksen mukaan vähintään 25%. Huomattavan osan määrittelyssä huomioidaan työaika ja/tai palkka.

[Linkki] Lue lisää työntekijän edellytyksistä kuulua Suomen sosiaaliturvaan
[Linkki] Lue lisää yrittäjän edellytyksistä kuulua Suomen sosiaaliturvaan

Sosiaaliturvasopimusmaat

Sosiaaliturvasopimusmaita ovat Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Japani, Kanada, Kiina, Quebec ja USA. Lisäksi Suomi neuvottelee sosiaaliturvasopimuksesta Uruguain kanssa.

Kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset eivät kata kaikkia samoja etuuksia kuin EU:n sosiaaliturva-asetus. Kun työskentelet maassa, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, sinulle kertyy eläkettä vain yhdestä maasta. Muiden sosiaalietuuksien osalta voi olla toisin, riippuen sosiaaliturvasopimuksen sisällöstä.

Sosiaaliturvasopimuksissa ei ole säännöksiä useassa maassa työskentelystä. Työnantaja hakee työntekijälle tai yrittäjä hakee itselleen todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseksi vain sille ajalle kun työskentelee kyseessä olevassa sosiaaliturvasopimusmaassa.

Sosiaaliturvasopimusmaassa työskentelyyn ei myönnetä A1-todistusta vaan A1-todistusta vastaa jokaisessa sosiaaliturvasopimuksessa oma todistuksensa, jonka nimi tulee maiden tunnuksista.

Alla näet, mikä koodi vastaa minkäkin maan todistusta.

Australia: FI/AUS 1
Chile: FI/CL 1
Etelä-Korea: FI/KR 1
Intia: FI/IN 1
Israel: FI/ISR 1
Japani: FI/JP 1
Kiina: FI/CN 1
Kanada:
FI/CAN 1
Quebec: FI/Q 1
USA: FI/USA 1A

 

Alla olevista linkeistä voit tutustua yleisesti sosiaaliturvasopimukseen sekä lukea tarkempaa tietoa jonkin tietyn sosiaaliturvasopimuksen sisällöstä:

Lue lisää yleistä tietoa sosiaaliturvasopimuksista Työeläkelakipalvelussa
Lue lisää kunkin maan sosiaaliturvasopimuksen sisällöstä Työeläkelakipalvelussa

 

Työskentely muussa maassa

Muita maita ovat muut kuin edellä mainitut maat eli niin sanotut sopimuksettomat maat tai villit maat.

Kun työskentelet sopimuksettomassa maassa, sosiaaliturvasi järjestetään joko molemmissa maissa, ns. tuplavakuutus, tai ei lainkaan.

Koska sosiaaliturvan järjestämistä määrittelevät Suomen kansallinen lainsäädäntö sekä toisen maan lainsäädäntö, mikään ei estä kaksinkertaisten maksujen perimistä ja kaikki sosiaaliturvan saamista koskevat rajoitukset ovat voimassa molemmissa maissa. Siitä usein seuraa, että maksuja on maksettava ainakin osittain kaksinkertaisesti, mutta saatava sosiaaliturva voi silti olla puutteellista.

Yleensä myös etuuksien maasta vienti on rajoitettua.

Mihin ulkomaantyön vakuuttaminen perustuu?

Ulkomaantyön vakuuttamista säätelevät Suomen ja työskentelymaan lainsäädäntö sekä EU-asetukset ja Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset.

Sosiaaliturvasopimukset ja EU:n sosiaaliturva-asetus määrittelevät

 • minkä valtion lainsäädäntöä maasta toiseen liikkuvaan henkilöön kulloinkin sovelletaan ja
 • millaiset oikeudet sosiaaliturvaan on eri maiden välillä liikkuvilla henkilöillä.

Asetusten ja sopimusten tavoitteena

 • on turvata sosiaaliturvan jatkuvuus maasta toiseen siirryttäessä
 • estää tilanteet, joissa työntekijällä olisi kaksinkertainen sosiaaliturva tai kaksinkertaiset sosiaaliturvamaksut
 • poistaa sosiaaliturvan saamista koskevia rajoituksia.

Sosiaaliturvan taso ja etuudet puolestaan määräytyvät aina kunkin maan kansallisen lainsäädännön mukaan.

Sosiaaliturvasopimusten ja EU:n sosiaaliturva-asetuksen keskeinen periaate on, että henkilöitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Lähtökohtana on, että toisen sopimuspuolen kansalaisille taataan samat oikeudet ja asetetaan samat velvoitteet kuin valtion omille kansalaisille.

Lue lisää:

Sosiaaliturvan järjestämistä määrittävät EU-asetukset. Sosiaaliturvalla tarkoitetaan:

 • sairausetuuksia
 • äitiysetuudet ja vastaavat isyysetuuksia
 • työkyvyttömyysetuuksia, mukaan lukien ne, joiden tarkoituksena on ansiokyvyn ylläpitäminen tai parantaminen
 • vanhuusetuuksia
 • perhe-eläke -etuuksia
 • työtapaturma- ja ammattitautietuuksia
 • kuolemantapauksen johdosta annettavat avustuksia (hautausavustus)
 • työttömyysetuuksia
 • varhaiseläke-etuuksia (osa-aikaeläke)
 • perhe-etuuksia (lapsilisät).

Sosiaaliturvalla tarkoitetaan vain lakisääteistä sosiaaliturvaa.

A1-todistuksella sosiaaliturvaan kuuluu:

 • EU-maiden kansalaiset, jotka asuvat jossakin EU-maassa
 • EU-maissa asuvat pakolaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka ovat olleet yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön alaisia, sekä heidän perheenjäsenensä ja edunsaajansa
 • kolmansien valtioiden kansalaiset (poikkeuksena Tanska, Iso-Britannia, ETA-maat ja Sveitsi).

Työkalu sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen maakohtaisesti

Tarkista maakohtaisesti, mitä sosiaalivakuutusmaksuja sinun tulee maksaa Suomeen tai ulkomaille kansainvälisissä työskentelytilanteissa.

Siirry sosiaalivakuutusmaksut-työkaluun

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging