Ulkomailla työskentelevä työntekijä tai yrittäjä kuuluu lähtökohtaisesti vakuuttaa työskentelymaan sosiaaliturvassa. Työntekijä tai yrittäjä voi kuitenkin tietyin edellytyksin kuulua Suomen sosiaaliturvaan tilapäisen ulkomailla työskentelyn ajan.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen edellyttää myönnettyä A1-todistusta. A1-todistusta tulee hakea Eläketurvakeskuksesta. A1-todistuksella ratkaistaan työntekijän ja yrittäjän koko sosiaaliturva.

Hae A1-todistusta

Ulkomaantyön vakuuttamisen perusteet -koulutus

Tule kuulemaan, mitä työnantajan tulee huomioida ulkomaantyön vakuuttamisessa, kun työntekijä lähtee etätöihin tai komennukselle ulkomaille. Tervetuloa päivän koulutukseen 29.5.2024.

Tutustu ja ilmoittaudu 

1. Tutustu ennen hakemista

Ennen A1-todistuksen hakemista, on hyvä tutustua siihen, mikä A1-todistus on, missä tilanteissa ja kuinka pitkäksi ajaksi se tulee hakea. Tutustu myös siihen, millä edellytyksillä A1-todistuksen voi saada sekä kuinka ennen ulkomaantyöskentelyä vakuutuspalkka tulee määritellä työntekijälle.

2. Hae A1-todistusta asiointipalvelussa

Työnantaja hakee A1-todistusta työntekijälleen sähköisessä asiointipalvelussa. Jos työntekijällä on useita työnantajia ulkomaantyön aikana, voi hän hakea A1-todistusta myös itse. Yrittäjä ja apurahansaaja hakevat todistusta itse.

Myös etätyötä ulkomailla tekevälle työntekijälle ja yrittäjälle tulee hakea A1-todistus.

Hae A1-todistusta heti, kun tiedät tulevasta ulkomaantyöstä, kuitenkin aikaisintaan 6 kuukautta ennen ulkomaantyötä. A1-todistusta voi myös hakea takautuvasti jo alkaneelle tai päättyneelle ulkomaan työskentelylle.

Sähköisen asiointipalvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-palvelussa (esim. verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin).

Asiointipalveluun ei voi toistaiseksi kirjautua ulkomaalaisilla tunnistustavoilla: yleiseurooppalaisilla tunnistustavoilla tai Finnish Authenticator -sovelluksella.

Asiointipalvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella.TÄMÄN VOINEE JO OTTAA POIS

Työnantajan tulee ensisijaisesti hakea työntekijälleen A1-todistusta. Työntekijä voi hakea todistusta itse vain, jos hänellä on useita työnantajia ulkomailla työskentelyn aikana.

Yrityksen puolesta asiointi edellyttää valtuutuksen tekemistä. Valtuutuksen voi tehdä Suomi.fi-palvelun Valtuudet-osiossa. Valitse sieltä Ulkomailla työskentelyyn liittyvän sosiaaliturva-asian hoitaminen. Käytössämme on tarkenne nimeltään aliorganisaatiotunniste, jolla voi rajata toimivaltuuksia organisaation sisällä. Asiasta tarkemmin neuvoo Suomi.fi-palvelu.

Jos yrityksesi on valtuutettu hoitamaan eri yritysten puolesta ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyviä asioita, yrityksesi pääkäyttäjä pystyy nimeämään yrityksesi sisällä eri työntekijät hoitamaan eri yritysten asioita. Käytännössä pääkäyttäjä voi valita asiakastunnuksen (y-tunnus) ja kohdentaa sen avulla nimetylle työntekijälle valtuutuksen hoitaa asiakasyrityksen asiaa.

Jos yrityksesi täyttää hakemuksia toisen yrityksen puolesta sähköisessä asiointipalvelussa ETK:lle ei tarvitse erikseen toimittaa valtakirjaa, vaan tarvittavat valtuutukset hoidetaan sähköisesti Suomi.fi-valtuutuksen kautta.

Työnantajat, jotka eivät ole pystyneet aikaisemmin käyttämään ETK:n sähköistä asiointipalvelua, voivat hankkia Suomi.fi valtuutusoikeuden ns. virkailijavaltuuttamispalvelussa. Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta työnantaja voi hakea työntekijöilleen ensisijaisesti valtuuksia, jotka ovat tyyppiä valtuutusoikeus.

Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa varsinaiseen asiointiin oikeuttavia asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Valtuutusoikeuden saaminen edellyttää valtuushakemuksen tekemistä. Asiasta neuvoo tarkemmin Digi- ja väestötietovirasto.

Sähköinen hakemus nopeuttaa hakemuksen käsittelyä, ja se ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä. Jotta hakeminen hoituu sujuvasti, valmistaudu antamaan muun muassa seuraavia tietoja:

 • Lista maista, joissa henkilö tulee työskentelemään.
 • Kuinka paljon ajallisesti ja milloin henkilö tulee ko. maissa työskentelemään.
 • Missä maassa henkilö asuu vakituisesti

 

Sähköinen hakeminen ei onnistu, jos:

 •  ulkomailla työskentelevällä henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta tai
 •  työnantajalla ei ole Suomi.fi-valtuuksia.

Voit hakea A1-todistusta pdf-muotoisella hakemuslomakkeella. Jos haet todistusta toisen yrityksen puolesta, lähetä hakemuksen liitteenä vapaamuotoinen valtakirja.
Lähetä täytetty hakemuslomake Eläketurvakeskukseen postitse. Jos olet todistusta itsellesi, voit toimittaa hakemuksen myös Suomi.fi-viestin liitteenä.

Aiheesta muualla:

3. Odota ratkaisua

Sähköisessä asiointipalvelussa voi seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä. Jos tarvitsemme lisätietoja, olemme hakijaan yhteydessä.

Suurin osa hakemuksista voidaan käsitellä automaattisesti ja myöntää samana päivänä. Jos hakemus vaatii lisäselvittelyä tai yhteydenottoa työskentelymaan viranomaiseen, käsittelyaika on huomattavasti pidempi.

Kiirehdimme hakemuksia ainoastaan, jos asialle on painavia perusteita. Toimita perusteeksi kohdemaan antama selvitys siitä, että työnteko tai palkanmaksu estyy ilman A1-todistusta.

Joissain tilanteissa riittää todistus hakemusasian vireilläolosta. Tällaisen todistuksen voi tulostaa Eläketurvakeskuksen asiointipalvelusta.

Jos henkilö työskentelee useassa EU-maassa, on henkilön asuinmaa aina toimivaltainen ratkaisemaan sen, minkä maan sosiaaliturvaa sovelletaan. Eläketurvakeskus siirtää siten toisessa maassa asuvan työntekijän tai yrittäjän A1-todistushakemuksen asuinmaahan ratkaistavaksi.

4. Tutustu saamaasi A1-todistukseen

Työnantaja saa Eläketurvakeskukselta sähköpostin, kun A1-todistus ja saatekirje ovat ladattavissa asiointipalvelusta. Sähköpostissa mainitaan asiaID, jolla työnantaja voi hakea myönnetyn todistuksen tiedot. Todistus ja saatekirje lähetetään työnantajalle myös postitse, jos työnantaja on valinnut asiakirjojen postittamisen paperisina.

Työntekijä tai yrittäjä saa tiedon A1-valmistumisesta Suomi.fi-viestinä sähköpostiinsa sekä A1-todistuksen Suomi.fi -palveluun. Jos hänellä ei ole Suomi.fi-viestejä käytössään, lähetetään asiakirjat postitse. Jos olet itse hakenut A1-todistusta, muista toimittaa saamasi A1-todistus mahdolliselle työnantajallesi.

Eläketurvakeskuksen asiointipalvelussa on:

 • Myönnetyn todistuksen ja saatekirjeet. Voit tulostaa ne asiointipalvelusta tarvittaessa itse tai ladata mobiililaitteelle.
 • Käsittelyssä olevat, voimassaolevat, päättyneet ja luonnoksena olevat hakemukset. Tiedot näkyvät kolmelta vuodelta. Näistä voi halutessa printata  erillisen Excel-taulukon.

Asiointipalvelusta näkyy, onko todistus myönnetty vai hylätty. Vain myönnetyt todistukset ovat ladattavissa asiointipalvelusta. Hylkäävät päätökset lähetetään asianosaisille postitse.

Asiointipalveluun on pääsy yrittäjällä sekä työntekijällä ja työnantajalla.

Aiheesta muualla:

Jos A1-todistusta ei voida myöntää, Eläketurvakeskus antaa hakijalle hylkäävän ratkaisun. Tämä tarkoittaa, että työntekijä tai yrittäjä ei voi kuulua enää Suomen sosiaaliturvaan ulkomaantyön aikana vaan sosiaaliturva tulee järjestää ulkomailla. Näin ollen työnantaja tai yrittäjä ei saa maksaa lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja (esim. työeläkevakuutusmaksut) Suomeen.

Jos A1-todistusta ei myönnetty, toimi näin:

 • Ota yhteys ulkomaan laitokseen, jonka yhteystiedot Eläketurvakeskus on sinulle hylkäävän ratkaisun yhteydessä antanut. Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut tulee maksaa siihen maahan, minkä maan lainsäädäntöä ulkomaantyöhön sovelletaan ja sen maan lainsäädännön mukaisesti.
 • Jos olet jo maksanut lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen ulkomaantyön ajalta, ota yhteyttä niihin suomalaisiin tahoihin, joihin olet maksuja maksanut (esim. eläkelaitokset). Näin saat maksamasi maksut takasin.
 • Voit halutessasi valittaa Eläketurvakeskuksen antamista päätöksistä Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja Vakuutusoikeuteen. Tarkemmat ohjeet on kerrottu hylkäävällä ratkaisulla.

5. Esitä todistus tarvittaessa

A1-todistus tulee esittää tarvittaessa, esimerkiksi ulkomailla tai Suomessa toiselle viranomaiselle. Ilman A1-todistusta voi olla vaikeaa päästä esimerkiksi työkohteeseen ulkomailla. Ilman A1-todistusta ulkomaisella viranomaisella on oikeus myös periä vakuutusmaksuja maksettavaksi työskentelymaassa.

Jos olet työntekijä ja olet hakenut itse A1-todistusta. Toimita tieto A1-todistuksesta työnantajillesi. ???

Eläketurvakeskus ilmoittaa myöntämästään todistuksesta Kelalle. Kela toimittaa ilman erillistä hakemusta eurooppalaisen sairaanhoitokortin toisessa EU-maassa työskentelevälle, joka on edelleen sairausvakuutettu Suomessa. Kortti oikeuttaa oleskeluvaltion lakisääteisen terveydenhuoltojärjestelmän mukaiseen hoitoon ja korvaukseen annetusta hoidosta.

Näissä tilanteissa ota yhteyttä Kelaan:

 • Jos lähdet työskentelemään Intiaan, Kiinaan, Japaniin tai Etelä-Koreaan
 • Jos työkomennuksesi suuntautuu maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Brasilia), ETK ei anna todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tällöin hakemus Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta tehdään Kelalle.
 • Jos perheenjäsenesi lähtee mukaan. Mukaan lähtevien perheenjäsenten tulee hakea erillisellä hakemuksella Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista Kelasta.

Aiheesta muualla:

 • Kela (MIHIN LINKATAAN?)

6. Ilmoita muutoksista ulkomaantyössä

Eläketurvakeskus myöntää todistuksen Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta aina määräajaksi.

Jos ulkomaantyöhön liittyvät olosuhteet muuttuvat Eläketurvakeskuksen myöntämän A1-todistuksen voimassaoloaikana, ilmoita muutoksista sähköisessä asiointipalvelussa.

 • Suomeen paluu tai komennuksen keskeytyminen yli 30 päivää ennen todistuksen voimassaolon päättymistä
 • työsuhteen päättyminen
 • työnantajan vaihtuminen tai uuden rinnakkaisen työsuhteen tai yrittäjätoiminnan aloittaminen
 • pysyvä muutto ulkomaille
 • ulkomailla työskentelyn keskeytyminen lomautuksen, sairauden tai palkattoman vapaan, perhevapaan, vuorotteluvapaan tai muun vastaavan vapaan perusteella
 • lentohenkilökuntaan kuuluvan henkilön kotiaseman vaihtuminen
 • usean maan työskentelytilanteissa asuinmaan vaihtuminen
 • usean maan työskentelytilanteissa muutos asuinmaassa työskentelyn määrässä
 • usean maan työskentelytilanteissa työskentelymaan vaihtuminen, jos uusi työskentelymaa on jokin muu kuin EU/ETA-maa tai Sveitsi
 • Jos on jo voimassa oleva A1-todistus useassa maassa työskentelyä varten, ETK:lle ei yleensä tarvitse ilmoittaa, jos jokin työskentelymaista vaihtuu.

Jos olet epävarma siitä, kuuluuko muutoksesta ilmoittaa tai hakea uutta todistusta, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Jos A1-todistus on jonkun muun maan viranomaisen myöntämä (esimerkiksi Viron Sotsiaalkindlustusametin), ole yhteydessä ko. maan viranomaiseen. MIETITTÄVÄ LISÄTÄÄKÖ?

Aiheesta muualla:

 • Ilmoita muutoksista vaiko tee muutosilmoitus?

Jos komennus jatkuu yli 30 päivää työskentelyyn myönnetyn todistuksen umpeutumisen jälkeen, tulee henkilölle hakea uutta todistusta Eläketurvakeskuksesta. Jos olet hakenut todistuksen sähköisen asiointipalvelun kautta, voit käyttää palvelun esitäyttämää jatkohakemusta. Vanhoja Katso-valtuuksilla tehtyjä hakemuksia ei voi kuitenkaan kopioida eikä niistä voi tehdä esitäytettyä jatkohakemusta.

Maksut kansainvälisissä tilanteissa

Tarkista, mitä sosiaalivakuutusmaksuja työntekijästä tulee maksaa Suomeen kansainvälisissä työskentelytilanteissa.

Siirry sosiaalivakuutusmaksut-työkaluun

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging