Yksityisen sektorin työnantajilla on käytössä työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli. Yrityksen maksuluokka määräytyy vertaamalla työnantajan omien toistaiseksi voimassa olevien työkyvyttömyyseläkkeiden eläkemenoa keskimääräiseen tasoon.

Työkyvyttömyysmaksun osuus vakuutusmaksusta on TyEL-eläkkeissä keskimäärin 1,0 % vuonna 2020.

TyEL-sopimustyönantajan maksuluokkamaksu

Yrityksen TyEL-maksuun sisältyvän työkyvyttömyysosan suuruuteen vaikuttaa mm. yrityksen koko, joka määritellään yrityksen kahden vuoden takaisen vakuutettujen palkkasumman perusteella. Palkkasumman ylittäessä hieman yli kahden miljoonan euron rajan maksun työkyvyttömyysosaan vaikuttaa myös yrityksen omien parin vuoden takaisten työkyvyttömyystapausten määrä.

Suuret yritykset jaetaan maksuluokkiin työkyvyttömyysmaksun määräytymistä varten yritysten omien, parin vuoden takaisten työkyvyttömyyseläketapausten perusteella. Erisuuruisille työkyvyttömyysriskeille määriteltyjä maksuluokkia on 11, joissa kussakin on eritasoinen työkyvyttömyysmaksu.

Maksuluokka määräytyy vakuutuksenottajalle lasketun riskisuhteen mukaan. Riskisuhteella tarkoitetaan myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden rahastoidun eläkemenon suhdetta TyEL:n keskimääräisen riskin mukaiseen teoreettiseen työkyvyttömyyseläkemenoon.

Riskisuhde ja teoreettinen eläkemeno lasketaan kullekin ikäluokalle erikseen, eli yrityksen tietynikäisten työntekijöiden työkyvyttömyysalkavuutta verrataan keskimääräiseen samanikäisten työkyvyttömyysalkavuuteen. Laskennassa otetaan huomioon myös osatyökyvyttömyyseläkkeet. Kuntoutustukia, kuntoutusrahoja ja muita kuntoutuskuluja ei oteta riskisuhdetta laskettaessa huomioon.

Sopimustyönantajan maksuluokkamalli

MaksuluokkaKahden vuoden riskisuhteiden keskiarvoMaksuluokkakerroinMaksuluokan keskim. maksu palkasta, %
11Vähintään 55,55,5
104,00-4,994,54,5
93,00-3,993,53,5
82,50-2,992,752,75
72,00-2,492,252,25
61,50-1,991,751,75
51,20-1,491,351,35
40,80-1,1911,00
30,50-0,790,650,65
20,20-0,490,350,35
1Alle 0,20,10,1

Yrityksen maksuluokka määräytyy kahden viimeksi toteutuneen vuoden riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain oheisen taulukon mukaiset maksuluokkien riskisuhteiden keskiarvot sekä maksuluokkakertoimet. Oheisen taulukon luvut on vahvistettu vuodelle 2020.

Mitä pienempi yrityksen omien työkyvyttömyyseläketapausten eläkemeno on, sitä alempi on sen maksuluokka ja työkyvyttömyysmaksu. Yrityksen työntekijöiden ikäjakauma ei kuitenkaan vaikuta maksuluokan määräytymiseen, sillä eläkemenoa tarkastellaan kussakin ikäluokassa erikseen.

Maksuluokka määritellään vain suurelle työnantajalle, eikä sen määrittämiseksi tarvittavia riskisuhteita lasketa pientyönantaja-ajalta. Työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on kiinteä prosenttimäärä vakuutettujen palkoista, jos työnantajan palkkasumma alittaa hieman yli kahden miljoonan rajan tai jos työnantajan riskisuhde poikkeaa alle 20 prosenttia TyEL:n keskimääräisestä työkyvyttömyysriskistä (eli työnantaja kuuluu maksuluokkaan 4).

Uusi työnantaja, jonka vakuutettujen työntekijöiden työansioiden määrä ylittää hieman yli kaksi miljoonaa euroa, maksaa ensimmäisten vuosien ajan perusluokan eli maksuluokan 4 mukaista maksua. Yrityksen maksuluokka tarkistetaan vuosittain.

TyEL-vakuutus on mahdollista tietyin ehdoin ottaa myös eläkesäätiöstä tai eläkekassasta. Tällöin työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset ovat kokonaisuudessaan yhden työnantajan vastuulla, tai kustannukset jaetaan säätiöön tai kassaan kuuluvien työnantajien kesken yhteisvastuullisesti.

Aiheesta muualla:

MEL-työnantajan työkyvyttömyysmaksu

Suuren MEL-vakuutetun työnantajan työeläkevakuutusmaksuun vaikuttaa TyEL-maksun tapaan työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet omavastuumaksun kautta.

Työnantajalle lasketaan omavastuuaste ja riskisuhde samaan tapaan kuin TyEL-maksussa. MEL-eläkevakuutusmaksuun tulee riskisuhteesta ja omavastuuasteesta riippuva hyvitys tai lisämaksu. Muutos tuli voimaan vuonna 2016 samalla, kun merimieseläkelakia uudistettiin. Ensimmäisen kerran tällä oli vaikutusta vuoden 2017 maksuun. Omavastuumaksun vaikutus varustamotyönantajan eläkevakuutusmaksuun on täysimääräinen, jos työnantajan palkkasumma on yli 22 miljoonaa euroa, ja osittainen, jos palkkasumma on yli 2,3 miljoonaa. Vuoden 2017 omavastuumaksuun vaikuttivat vuonna 2015 myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet. Omavastuumaksu oli täysin käytössä ensimmäisen kerran vuonna 2018, jolloin vuosien 2015 ja 2016 myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttivat maksuun.

Kevan jäsenyhteisöjen ja valtion eläkejärjestelmän työnantajien työkyvyttömyyseläkemaksu

Sekä Kevan jäsenyhteisöt että valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvat työnantajat maksavat työkyvyttömyyseläkemaksua osana palkkaperusteista eläkemaksua.

Työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy työnantajan työkyvyttömyysriskin perusteella ja on tasoltaan keskimäärin yhtä suuri kuin keskimääräinen TyEL-maksun työkyvyttömyysosa. Työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy suurtyönantajilla kokonaan ja keskisuurilla työnantajilla osittain työnantajan työkyvyttömyysriskin perusteella. Pientyönantajan työkyvyttömyyseläkemaksu on yhtä suuri kuin järjestelmän keskimääräinen työkyvyttömyyseläkemaksu.

Työnantajan työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien perusteella määritetään työnantajan työkyvyttömyysriskikerroin vertaamalla eläketapausten eläkemenojen perusteella lasketun jakoperusteen ja työnantajan omavastuisen palkkasumman suhdelukua koko järjestelmän jakoperusteiden ja omavastuisen palkkasumman suhdelukuun. Työkyvyttömyysriskikertoimen laskennassa huomioidaan kahden kalenterivuoden aikana alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet ja niistä aiheutunut eläkemeno 24 kuukauden aikana. Täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea edeltävä osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki huomioidaan eläkemenoa vähentävänä täyden työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen alkamista välittömästi edeltävän 24 kuukauden ajalta.

Työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien maksuvaikutus kohdistetaan ansioiden suhteessa niille työnantajille, joiden palveluksessa henkilö on ollut niiden kahden vuoden aikana, jotka edeltävät eläkkeen alkamista edeltävää vuotta. Työntekijän ikä ei vaikuta työkyvyttömyyseläkemaksun määrään.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging