Ulkomailla etätyötä tekevään sovelletaan sen maan sosiaaliturvaan, jossa hän fyysisesti tekee etätöitä. Tämä koskee kaikkea etätyötä riippumatta etätyön kestosta tai työnantajan kotipaikasta. Työskentelymaan sosiaaliturvan soveltaminen tarkoittaa, että etätyöntekijän työnantaja maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut siihen maahan, jossa etätyöntekijä fyysisesti työskentelee ja etätyöntekijä saa myös etuudet työskentelymaasta.

Tilapäinen etätyö EU-maassa

Kun työntekijä lähtee Suomesta tilapäisesti tekemään etätyötä toiseen EU-maahan, työntekijä voi kuulua tietyin edellytyksin Suomen sosiaaliturvaan. Tällöin työnantaja vakuuttaa etätyöntekijän Suomessa. Etätyötä ulkomailla tekevällä on samat säännöt kuin lähetetyllä työntekijälläkin, eli:

 • etätyö yhdessä maassa on tilapäistä (enintään 2 vuotta)
 • työntekijä tekee etätyötä suomalaiselle työnantajalle
 • työntekijä kuuluu lähtiessään Suomen sosiaaliturvaan.

Tilapäisen ulkomailla tehtävän etätyön ajalle työnantaja voi hakea työntekijälle lähetetyn työntekijän A1-todistusta. Jos todistus voidaan myöntää, työnantaja vakuuttaa ulkomailla etätöitä tekevän Suomessa ja etätyöntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Ilman A1-todistusta etätyöntekijä ei voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn aikana.

Jos etätyöntekijä palkataan suoraan työskentelymaasta tai etätyötä on tarkoitus tehdä ulkomailla pysyvästi, ei etätyöntekijän vakuuttaminen Suomessa ole mahdollista. Tällöin työnantaja järjestää työntekijän sosiaaliturvan työskentelymaassa.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

 • Työntekijän vakuuttamissäännöistä: Työntekijä ulkomaille
 • A1-todistuksen hakemisesta –linkki sivulle

A1-todistuksen saamiseksi tai hakemiseksi ei ole EU-lainsäädännössä olemassa alarajaa. Näin ollen lyhyellekin, esimerkiksi muutamien päivien ja viikkojen pituiselle loman yhteydessä ulkomailla tehdylle etätyöjaksolle tulee hakea A1-todistus Eläketurvakeskuksesta. Tarvittaessa A1-todistuksen voi hakea ja saada myös jälkikäteen, jos se on jäänyt lyhyelle etätyöjaksolle hakematta.

On hyvä huomioida, että A1-todistus koskee vain ulkomailla työskentelyä eikä sitä haeta tai myönnetä lomamatkan ajalle. Työntekijän tulee itse huolehtia loma-ajan vapaaehtoisista matka- ja tapaturmavakuutuksista ja varmistaa Kelasta, että eurooppalainen sairaanhoitokortti on loman ajan voimassa.

Lue lisää A1-todistuksen hakemisesta/Mikä A1-todistus on?

Jos työntekijä tekee vuoden sisällä töitä Suomessa ja toisessa EU-maassa vuorotellen tai useamman kerran, voi työnantaja hakea hänelle A1-todistusta usean maan työntekijänä. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi, jos työntekijällä on loma-asunto ulkomailla, jossa hän tekee etätöitä Suomeen säännöllisesti. Tällöin merkityksellistä on muun muassa, kumpi maa on työntekijän vakituinen asuinmaa.

Useassa maassa säännöllisesti (etä)töitä tekevälle voidaan edellytysten täyttyessä hakemuksesta myöntää A1-todistus vuodeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sama todistus kattaa kaikki sinä aikana kaikissa EU-maissa tehdyt työt. Myös, jos työntekijällä on muuta työtä ulkomailla kuin etätyöskentelyä.

Etä- ja läsnätyötä kahdessa EU-maassa

Jos etätyöntekijä tekee työtä fyysisesti useassa eri EU-maassa, ratkaistaan työntekijän sosiaaliturvaan kuuluminen normaalisti EU-asetuksen ns. useassa EU-maassa työskenteleviä työntekijöitä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Lue lisää Etk:fi:ssä:

 • Työntekijä ulkomailla -sivulle

Osa EU-maista on tehnyt keskenään rajat ylittävää etätyötä koskevan sopimuksen. Työnantaja voi vakuuttaa työntekijän, joka tekee etä- ja läsnätyötä kahdessa EU-maassa, tietyin edellytyksin työnantajan kotimaassa. Etätyösopimus koskee vain työsuhteisia työntekijöitä, joiden työ ei ole aikaan ja paikkaan sidottua, ts. etätyön tekeminen toisessa maassa on mahdollista. 

Edellytykset etätyösopimuksen soveltamiseksi täyttyvät, jos

 • työntekijä tekee työtä kahdessa maassa: etätyötä asuinmaassaan sekä työnantajan kotimaassa
 • molemmat maat soveltavat etätyösopimusta
 • työntekijä kuuluu lähtiessään Suomen sosiaaliturvaan
 • työntekijä tekee etätyötä asuinmaassaan vähintään 25 % mutta alle 50 % kokonaistyöajasta. Muun ajan eli vähintään 50 % työajasta työntekijän tekee työtä työnantajan kotimaassa
 • työnantaja ja työntekijä sopivat yhdessä etätyösopimuksen soveltamisesta

Esimerkki: etätyösopimus soveltuu

Työntekijä asuu vakituisesti Saksassa. Työnantaja on yritys, jonka kotipaikka on Suomessa. Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet, että työntekijän tulee tehdä työtä Suomessa vähintään 50 % työajastaan. Muun ajan työntekijä tekee etätyötä kotoaan käsin asuinmaassaan.

Koska työntekijä tekee huomattavan osan (yli 25 %) työstään asuinmaassaan, työntekijään tulisi soveltaa työntekijän asuinmaan Saksan sosiaaliturvalainsäädäntöä. Koska sekä Suomi että Saksa ovat mukana etätyösopimuksessa, voi työnantaja hakea Suomesta A1-todistusta ja poikkeuslupaa, jonka perusteella työntekijän sosiaaliturva järjestetään Suomessa. Poikkeusluvan käyttö edellyttää, että työntekijä suostuu poikkeuslupaan. 

Esimerkki: Etätyösopimus ei sovellu

Työntekijä asuu vakituisesti Virossa. Työnantaja on yritys, jonka kotipaikka on Suomessa. Työntekijä tekee etätyötä kotoaan käsin asuinmaassaan kahtena päivänä viikossa. Muun ajan viikosta työntekijä työskentelee Suomessa työnantajansa toimistolla. Lisäksi työntekijän työtehtäviin kuuluu käydä asiakkaiden luona sekä työmatkoilla Liettuassa, Hollannissa ja Belgiassa.

Koska työntekijä tekee huomattavan osan (yli 25 %) työstään asuinmaassaan, työntekijään tulee soveltaa työntekijän asuinmaan Viron sosiaaliturvalainsäädäntöä. Vaikka sekä Viro, Suomi ja työntekijän muut työskentelymaat ovat mukana etätyösopimuksessa, sopimusta ei voida soveltaa, koska työntekijä tekee työtään myös muissa maissa kuin asuinmaassaan ja työnantajansa kotimaassa. Työntekijälle tulee hakea A1-todistusta työntekijän asuinmaasta Virosta. Suomalaisen työnantajan tulee vakuuttaa työntekijä Viron lainsäädännön mukaisesti. Etätyösopimus ei sovellu.

Etätyösopimuksen mukaista poikkeuslupaa haetaan A1-todistuslomakkeella työnantajan kotimaasta, Suomessa Eläketurvakeskukselta. Jos etätyösopimusta voidaan soveltaa työntekijään, myöntää Eläketurvakeskus A1-todistuksen.

Hakemuksen yhteydessä merkitse Lisätietoja -kohtaan seuraavat asiat:

 • Työnantaja ja työntekijä haluavat järjestää työntekijän sosiaaliturvan etätyösopimuksen nojalla Suomessa
 • Työntekijä tekee asuinmaassaan vain etätyötä 25–49 % työajastaan ja muun ajan työskentelee Suomessa työnantajan kotimaassa.

Etätyösopimuksen perusteella A1-todistus voidaan myöntää enintään 3 vuodeksi kerrallaan.

Aiheesta muualla: 

 • Ajantasainen lista sopimuksen allekirjoittaneista maista  
 • Lue lisää tarkemmin etätyöohje, TELP 

Tilapäinen etätyö sosiaaliturvasopimusmaassa

Kun työntekijä lähtee Suomesta tilapäisesti tekemään etätyötä sosiaaliturvasopimusmaahan, voi työntekijä kuulua tietyin edellytyksin Suomen sosiaaliturvaan. Tällöin työnantaja vakuuttaa työntekijän Suomessa.

Edellytykset etätyöntekijän Suomessa vakuuttamiselle ovat:

 • työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille etätäihin lähtiessään
 • työntekijä etätyöskentelee ulkomailla suomalaiselle työnantajalleen (tai siihen sidoksissa olevalle työnantajalle)
 • työntekijä työskentelee ulkomailla tilapäisesti.

Sosiaaliturvasopimusmaiden osalta tilapäisyyden raja vaihtelee maittain ja on 3-5 vuotta. Työnantajan tulee hakea työntekijälle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseksi Eläketurvakeskuksesta A1-todistushakemuksella.

Joissain tilanteissa työnantajalle voi tulla sosiaalivakuutusmaksuja maksettavaksi Suomen lisäksi myös työskentelymaassa niiden maksujen osalta, jotka eivät sisälly sosiaaliturvasopimukseen. Työnantajan velvollisuus on selvittää, mitä vakuutusmaksuja tulee maksaa Suomeen ja työskentelymaahan.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

 • Työstä sosiaaliturvasopimusmaissa

Työntekijä lähtee puolisonsa komennuksen ajaksi Yhdysvaltoihin, ja työntekijä on sopinut suomalaisen työnantajansa kanssa, että tekee etätöitä kotoaan Yhdysvalloista käsin. Etätyöhön soveltuvat samat säännöt kuin lähetettyihin työntekijöihin, joten työnantaja voi hakea tilapäisen Yhdysvalloissa työskentelyn ajalle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseksi Eläketurvakeskuksesta A1-todistushakemuksella.

Etätyö muussa maassa

Jos työntekijä lähtee Suomesta tekemään etätöitä tilapäisesti maahan, joka ei ole EU-maa eikä Suomella ole sosiaaliturvasopimusta sen kanssa (esimerkiksi Thaimaa), on työnantajan vakuutettava työntekijä Suomen työeläkelakien mukaan ilman aikarajaa.

Yleensä myös muut sosiaalivakuutusmaksut tulee maksaa Suomeen, jos kyse on tilapäisestä etätyöstä. Sopimuksettomassa maassa työskentelevästä etätyöntekijästä voi olla velvollisuus maksaa vakuutusmaksuja myös työskentelymaahan. Työnantajan velvollisuus on selvittää, mitä vakuutusmaksuja tulee maksaa Suomeen ja työskentelymaahan.

Työntekijä lähtee omasta aloitteestaan Thaimaahan etätöihin puoleksi vuodeksi. Työnantajan on maksettava lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Thaimaa voi lisäksi periä sosiaalivakuutusmaksuja Thaimaahan.  Kun työskentely tapahtuu sopimuksettomassa maassa, Eläketurvakeskus ei anna todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Työntekijän tulee sen sijaan olla yhteydessä Kelaan.

Huomioitava, kun etätyötä tehdään ulkomailla

Työntekijä: Sovi työnantajasi kanssa ulkomaan etätyöstä etukäteen. Työnantaja päättää voitko lähteä ulkomaille etätöihin vai et.

Työnantaja: Vaikka etätyö ulkomailla tapahtuisi työntekijän omasta aloitteesta, olet työnantajana aina vastuussa lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta Suomessa ja ulkomailla.

Usein kysyttyä ulkomaan etätöistä

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin ulkomaan etätyöstä.

Käytännössä eroa sosiaaliturvan kannalta ei ole. Etätyö, työmatka, työkomennus, lähettäminen – sosiaaliturvasäännöt ovat samat. Merkitystä on sillä, missä maassa työtä fyysisesti tehdään. Kaikkea ulkomailla tehtävää työtä koskevat samat säännöt sosiaaliturvan näkökulmasta.

Lue lisää säännöistä: linkki työntekijä ulkomailla –sivu.

Jos työntekijä tekee etätyötä ulkomailla tilapäisesti eikä työntekomaahan ole maksettu lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja eikä työntekijä ole saanut sieltä etuuksia, usein A1-todistus voidaan hakea ja myöntää jo alkaneelle tai jo päättyneellekin ulkomaan työskentelyjaksolle.

Jos työntekijä tekee pysyvästi etätöitä toisessa maassa, tulee työnantajan selvittää työntekijän vakuuttaminen ja vakuutusmaksut työntekomaassa. Työnantaja on kuitenkin se, joka päättää, missä työntekijä voi työskennellä.

Työntekijä ei voi päättää lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta. Työnantajan velvollisuus on pidättää ne työntekijän palkasta silloin kun työntekijään sovelletaan Suomen sosiaaliturvaa. Jos työntekijä tekee etätöitä ulkomailla ja hänelle on haettu ja myönnetty A1-todistus, kuuluu hän silloin Suomen sosiaaliturvaan ja työnantaja pidättää sosiaalivakuutusmaksut aivan kuten työntekijä tekisi työn Suomessa.

Jos A1-todistusta ei ole haettu, työntekijä kuuluu työntekomaan sosiaaliturvaan ja työnantaja pidättää työntekomaan lainsäädännön mukaiset sosiaalivakuutusmaksut, ja maksaa ne kyseiseen maahan. Näin ollen myöskään työnantaja ei voi päättää, mihin maahan hän haluaa maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut

Työnantaja päättää voiko työntekijä lähteä ulkomailla etätöihin vai ei. Ennen luvan antamista työnantajan on hyvä selvittää monia asioita.
Työnantajan muistilista ennen työntekijän lähtöä ulkomaille etätöihin:
• Sovi yhdessä työntekijän kanssa ulkomaan etätyöstä: minne ja miten pitkäksi aikaa
• Selvitä työntekijän sosiaaliturva: kuuluuko hän Suomen vai työskentelymaan sosiaaliturvaan (huomioi vakuuttamissäännöt)
• Hae tarvittaessa työntekijälle A1-todistus Eläketurvakeskuksesta
• Selvitä myös muut viranomaisvelvoitteet, muun muassa vero- ja työlupa-asiat.
• Etukäteen on hyvä selvittää myös, mm. miten työtä tehdään tietoturva-asiat huomioiden ja miten hoituu työterveyshuolto akuuteissa sairastumisissa.

Kun teet töitä normaalisti Suomessa ja sen lisäksi sinulla on vuoden aikana etätöitä ja koulutusmatkoja Euroopassa, voit hakea Eläketurvakeskukselta itsellesi ns.usean maan A1-todistusta. Useassa maassa säännöllisesti töitä tekevälle voidaan edellytysten täyttyessä myöntää A1-todistus kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sama todistus kattaa kaikki sinä aikana EU-maissa tehdyt työt. Eli et tarvitse erillistä todistusta jokaista ulkomaantyöskentelyäsi varten.

Hakemukselle tulisi ilmoittaa ne maat, joissa on sovittua tai suunniteltua työskentelyä vuoden aikana. Jos kuitenkin työskentelymaita tulee myöhemmin lisää, ei niitä varten tarvitse hakea uutta A1-todistusta.
A1-todistuksen perusteella vakuutat työskentelysi Suomessa, eikä muihin maihin tulee maksaa lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging