Eläketurvakeskus tuottaa palveluita, jotka liittyvät työeläketurvan toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen. Tutustu palvelukarttaamme sekä tarkempiin palvelukuvauksiin.

Palvelukartta ja -kuvaukset

Rekisteripalvelut

 • Huolehtii työeläkealan yhteisten tietovarastojen tietojen oikeellisuudesta ja eheydestä sekä tukee eläkelaitoksia tietojen välittämisessä ja rekisteröinnissä
 • Hoitaa työeläkealan puolesta tietojenvaihtoa viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa

Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kehittäminen

 • Selvittää työeläkealan yhteisiin tietojärjestelmiin kohdistuvia muutos- ja kehitystarpeita, varmistaa tietojen saatavuuden työeläkelalla sekä osallistuu näiden järjestelmien kehittämiseen
 • Edistää työeläkealan yhteistyötä ja sähköistä tietojenvaihtoa muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa

Vakuutusmatemaattiset palvelut

 • Eläkelaitosten, Työllisyysrahaston ja valtion ennakoiden ja lopullisten osuuksien määritys työeläkekustannuksista
 • Laskelmien ja arvioiden tuottaminen eläkelaitoksille ja STM:lle sekä muille toimijoille

Lakiasiat

 • Ratkaisut työeläkelakien soveltamisesta ja ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta
 • Suositukset työeläkelainsäädännön soveltamisesta
 • Lainsäädännön muutosten seuranta ja tiedotus
 • Juridinen asiantuntijaneuvonta työeläkeasioissa

Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta

 • Työnantajien ja yrittäjien vakuuttamisvelvollisuuden valvonta ja puutteellisen vakuuttamisen korjauttaminen
 • Vakuuttaminen työnantajan tai yrittäjän puolesta, jos tämä ei suostu itse ottamaan vakuutusta
 • Valvonnan viranomaisyhteistyö ja työeläkejärjestelmän yhteyslaitoksen tehtävät harmaan talouden torjunnassa

Ulkomailla tehdyn työn vakuuttaminen

 • Ratkaisujen antaminen, kun Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan ulkomaantyöhön
 • Ulkomaantyön vakuuttamisen käsittelyn kehitys ja siihen liittyvä yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa

Ulkomaiset eläkehakemukset

 • Eläkehakemusten välitys ulkomaille
 • Eläkehakemuksia koskevat EU-asetusten ja sosiaaliturvasopimusten mukaiset yhteyslaitoksen tehtävät
 • Ulkomaisten eläkehakemusten käsittelyn kehitys ja siihen liittyvä yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa

Koulutus

 • Työeläkeasioiden koulutus työelävakuuttajille ja Kelalle

Kansalaisviestintä ja -neuvonta

 • Työeläkealan yhteisen Työeläke.fi-palvelun sisällöntuotanto, ylläpito ja kehitys
 • Työeläketurvan kampanjat ja muu kansalaisviestintä
 • Kansalaisviestinnän yhteistyön koordinointi työeläkealalla
 • Vakuutettujen, työnantajien ja yrittäjien asiakaspalvelu ulkomaisissa eläke- ja vakuuttamisasioissa sekä yleinen neuvonta kotimaisissa työeläkeasioissa
 • Eläkkeen laskenta organisaatioille, jotka tarvitsevat tietoa eläkkeen määrästä oman tehtävänsä hoitamiseen

Tutkimus

 • Tutkimukseen perustuvan uuden tiedon tuottaminen eläketurvan arviointiin ja kehittämiseen
 • Eläketurvaan liittyvään tutkimusyhteistyöhön osallistuminen ja tutkimustiedon välittäminen eri kohderyhmille
 • Asiantuntijana toimiminen päätöksiä valmistelevissa työryhmissä, yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja asiantuntijaverkostoissa

Suunnittelu ja ennusteet

 • Asiantuntijana toimiminen päätöksiä valmistelevissa työryhmissä
 • Eläkejärjestelmän kehittämiseen osallistuminen erilaisilla laskelmilla, selvityksillä ja ennusteilla
 • Selvitysten, ennustelaskelmien ja muiden vastaavien raporttien julkaiseminen eläketurvan arviointi ja kehittämistarpeisiin
 • Kansainvälinen eläkealan yhteistyö

Säädösvalmistelun tuki

 • Eläketurvaa koskevien lainmuutosten ja sosiaaliturvasopimusten valmisteluun osallistuminen ja asiantuntijana toimiminen erilaisissa päätöksentekoa tukevissa elimissä

Tilastopalvelut

 • Tilastojen laatiminen lakisääteisestä eläketurvasta, työeläkkeiden rahoituksesta ja vakuutetuista
 • Rekisteripohjaiset selvitykset eläketurvan kehittämistä ja arviointia varten
 • Tutkimusaineistojen toimittaminen tutkijoille
 • Eläkealan seurantaraporttien toimittaminen eläkelaitoksille

Asiantuntijatiedon viestintä

 • Asiantuntijatietoon keskittyvän Etk.fi-palvelun sisällöntuotanto, ylläpito ja kehitys
 • Työeläkelakipalvelun (Telp.fi) sisällöntuotanto, ylläpito ja kehitys
 • Mediaviestintä, sidosryhmäyhteydet ja muu ajankohtaistiedon välitys

Hallintopalvelut

 • Taloushallinto
 • Toimitila- ja käyttäjäpalvelut sekä toimitilaturvallisuus
 • Hankintojen tuki
 • Toiminnan kehittämisen ja projektityön tuki
 • Tulossuunnittelun ohjaus ja työkalut
 • Riskienhallinnan, tietosuojan ja tiedonhallinnan tuki ja koordinointi

Tietohallinto

 • Tietojärjestelmät ja käytön tuki, käyttöoikeuksien hallinnointi
 • IT-arkkitehtuuri, menetelmät ja tietoturva, robotiikka
 • IT-laitteet, -palvelut ja ohjelmistot sekä käytön opastus

Henkilöstöpalvelut

 • Henkilöstöhallinto ja rekrytointi
 • Henkilöstöstrategiaan, henkilöstöpolitiikkaan ja yhteistoimintaan liittyvät tehtävät ​
 • Työyhteisön ja oppimisen tuki
 • Työterveyshuolto ja työhyvinvointitoiminta

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging