Laskelman lähtötilannetta kuvaavat luvut ovat Eläketurvakeskuksen tilastotietokannasta, Eläketurvakeskuksen eläkerekisteristä sekä työeläkejärjestelmän yhteisestä ansaintarekisteristä, Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen yhteistilastosta, Eläketurvakeskuksen työeläkkeiden kustannustenjaon tiedoista, Eläketurvakeskuksen yrittäjän YEL-vakuuttamisvelvollisuuden valvonta -rekisteristä sekä Finanssivalvonnalta.

Näiden tietojen pohjalta laskelma etenee seuraten annettuja oletuksia. Keskeisimmät oletukset koskevat:

  1. väestön kehitystä,
  2. työllisyyttä,
  3. eläkkeiden alkavuuksia,
  4. ansiotason kasvua,
  5. eläkevarojen tuottoa ja
  6. inflaatiota.

Laskelman väestöennuste on Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestöennusteen mukainen. Tilastokeskuksen väestöennuste päättyy vuoteen 2070. Tämän vuoksi ennustetta on jatkettu ETK:ssa vuosille 2071–2085.

Oletukset työllisyydestä sekä ansiotason ja inflaation kehityksestä lähivuosille seuraavat tammikuussa 2019 laadittua suhdanne-ennustetta. Lähivuosien jälkeen reaalinen ansiotason kasvuvauhti on 1,5 prosenttia ja inflaatio 1,7 prosenttia vuodessa. Työllisyysaste nousee 73 prosentin tasolle 2020-luvun alkupuolella. Tämän jälkeen nousu pysähtyy ja työllisyysaste pysyy koko ennustejakson ajan 74 prosentin alapuolella.  Työttömyysaste asettuu laskelmassa 7,9 prosenttiin.

Tiivistelmä pitkän aikavälin laskelman 2019 oletuksista

202020302085
VÄESTÖ
Kokonaishedelmällisyys 1,45 1,451,45
Nettosiirtolaisuus (tuhansia) 15,0 15,015,0
Elinajan odote, 63 vuotiaat (vuotta) 22,3 23,828,8
Vanhushuoltosuhde (%)*   36,8 43,366,1
KANSANTALOUS 
Työllisyysaste (%)72,673,173,8
Ansiotason reaalikasvu (%) 1,1 1,5 1,5
Eläkevarojen reaalituotto (%) 2,53,53,5
*65 vuotta täyttäneeet/15-64-vuotiaat

Vuoteen 2025 mennessä eläkkeellesiirtymisiän odotteen oletetaan nousevan 62,5 vuoteen. Eläkeikien nousu ei nosta todellista eläkkeellesiirtymisikää täysimääräisesti, vaan vanhimmissa ikäluokissa myös työkyvyttömyys ja työttömyys lisääntyvät.

Ikäluokkakohtaiset työkyvyttömyyseläkealkavuudet alenevat. Tämä arvio perustuu havaittuun trendiin. Syyt havaittuun alkavuuden alenemiseen liittynevät työtehtävien muutokseen, työvoiman koulutustason nousuun sekä yleisen kansanterveyden kohenemiseen.

Eläkevarojen tuotto-oletus on reaalisesti 2,5 % vuodessa vuoteen 2028 asti, jonka jälkeen reaalituotto-oletus on 3,5 % vuodessa. Tuotto-oletus johdetaan eri sijoituskohteiden tuotto-oletuksista ja niiden osuuksista sijoitussalkussa. Ensimmäiselle kymmenelle vuodelle käytetään matalampaa tuotto-oletusta ennen kaikkea poikkeuksellisen matalan korkotason vuoksi.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging