Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työeläketurvaa koskevasta lainsäädännöstä. Yksityisten alojen työeläkelaitosten sekä maatalousyrittäjien ja merimiesten erityiseläkelaitosten valvontaa hoitaa Finanssivalvonta.

Julkisen puolen eläkelaitos Keva on valtiovarainministeriön alaisuudessa. Finanssivalvonta valvoo Kevan rahoitustoiminnan suunnittelua ja varojen sijoittamista. Valtiontalouden tarkastusvirasto ja eduskunnan tarkastusvaliokunta valvovat Kevaa siltä osin kuin Keva hoitaa valtion eläketurvan toimeenpanoa.

Työeläkejärjestelmän hallinto on hajautettu usealle työeläkelaitokselle. Lakisääteistä eläketurvaa hoidetaan yksityisellä puolella työeläkeyhtiöissä, erityiseläkelaitoksissa, eläkekassoissa ja eläkesäätiöissä sekä julkisen puolen eläkelaitoksissa.

Hajautetun hallinnon vuoksi eräitä toimintoja hoidetaan keskitetysti työeläkejärjestelmän yhteiselimessä, Eläketurvakeskuksessa. Työeläkelaitokset osallistuvat yhdessä ETK:n kanssa työeläkelakien soveltamisohjeiden ja lainsäädännön valmisteluun.

Työeläkelaitokset vastaavat työeläkkeiden myöntämisestä ja maksamisesta sekä neuvovat vakuutettuja eläkeasioissa. Työnantajat ja yrittäjät tilittävät työeläkemaksut eläkelaitoksiin.

Kansaneläkejärjestelmää hallinnoi Kela. Kelan hoidettavana on kansaneläkkeiden lisäksi myös muuta sosiaaliturvaa. Kansaneläkkeet rahoitetaan valtion varoin.

Viimeinen laitos maksaa työeläkkeen

Vaikka työeläkejärjestelmä on hajautettu usealle toimijalle, riittää työeläkkeen hakemiseen yksi hakemus. Hakemuksen voi jättää tai lähettää mihin tahansa eläkelaitokseen, Kelan toimistoon tai Eläketurvakeskukseen.

Eläkejärjestelmässä on käytössä niin kutsuttu viimeisen eläkelaitoksen periaate (VILMA), jonka mukaan työeläkkeen myöntää ja maksaa se eläkelaitos, jossa palkansaaja tai yrittäjä on ollut viimeiseksi vakuutettuna.

Viimeisen työsuhteen vakuuttanut laitos laskee eri työsuhteista kertyneen eläkkeen kokonaismäärän, huolehtii eläkkeen maksamisesta eläkkeensaajalle sekä veloittaa muiden eläkelaitosten maksuosuudet ETK:n hoitaman kustannustenjaon kautta.

Yksityisten alojen eläketurvaa hoidetaan useissa eläkelaitoksissa

Suomessa yksityisten alojen työntekijän ja yrittäjän lakisääteisen työeläkevakuutuksen (työntekijän eläkelaki TyEL ja yrittäjän eläkelaki YEL) toimeenpanosta vastaavat työeläkeyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela ja merenkulkuhenkilöstön eläkelaitos Merimieseläkekassa MEK hoitavat omien alojensa työeläketurvaa. Näiden laitosten toiminta perustuu erillislakeihin, jotka ovat maatalousyrittäjän eläkelaki MYEL ja merimieseläkelaki MEL.

Julkisten alojen työeläkkeiden toimeenpanoa hoitaa pääasiassa Keva

Julkisen sektorin työntekijöiden eläketurvasta säädetään julkisten alojen eläkelaissa (JuEL). Julkisten alojen eläkelakiin yhdistettiin vuoden 2017 alusta kunnallinen eläkelaki (KuEL), valtion eläkelaki (VaEL), evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (KiEL) sekä Kelan työntekijöiden työeläketurvaa koskevat säännökset. Ortodoksisen kirkon, Suomen Pankin ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen työntekijöiden eläketurvaa koskevat omat säännöksensä.

Keva (aikaisemmin Kuntien eläkevakuutus) hoitaa kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan toimihenkilöiden eläketurvan toimeenpanoa. Keva vastaa kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta. Valtion eläkerahasto (VER) vastaa valtion eläkkeiden rahoituksesta.

Evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden eläketurvasta vastaa Kirkon eläkerahasto, mutta eläketoimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan Kevassa. Eläkkeiden rahoitukseen liittyvät tehtävät hoitaa Kirkon eläkerahasto.

Ortodoksisen kirkon työntekijät ovat vakuutettuina työtehtävästä ja työsuhteen alkamisajankohdasta riippuen joko VaEL:n, TyEL:n tai Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain mukaan. Eläketurvan toimeenpanosta vastaa laista riippuen työeläkeyhtiö, Keva tai ortodoksisen kirkon keskusrahasto.

Ahvenanmaan maakuntahallituksen ennen 1.1.2008 palkatun henkilöstön työeläketurva on järjestetty oman eläkesäännön mukaisesti ja sen toimeenpanosta huolehtii maakuntahallituksen finanssiosasto.

Suomen Pankin henkilöstön eläkeasiat hoidetaan Mandatum Life Palvelut Oy:ssä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging