Rahastoonsiirtovelvoitteen mukaisesti TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa vahvistavat vanhuuseläkevastuitaan vuosittain täydennyskerrointa vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastuiden tuotolla. Täydennys kohdistetaan 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vanhuuseläkevastuisiin.

Täydennyskerroin määräytyy eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella.  TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan tietyin rajoituksin lasketusta ja eläkevastuilla painotetusta keskimääräisestä vakavaraisuudesta lasketaan 18 prosenttia, jonka jälkeen huomioidaan osaketuottosidonnaisuuden aste ja lopuksi vähennetään rahastokorko.

Eläketurvakeskus laskee täydennyskertoimen vertailuarvon eläkelaitoksilta saatujen vakavaraisuustietojen perusteella neljännesvuosittain. Arvon muuttuessa uudelle arvolle haetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus. Täydennyskertoimen arvo voi muuttua vuosittain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun ensimmäisenä päivänä. Täydennyskertoimen vertailuarvon antamasta tasosta voidaan poiketa, jos siihen on erityisiä syitä.

Eläketurvakeskus lähettää muistion lasketusta täydennyskertoimesta – yhdessä perustekoron kanssa – laskuperusteasiain neuvottelukunnalle, sosiaali- ja terveysministeriölle, Finanssivalvonnalle, työmarkkinoiden keskusjärjestöille, Eläkesäätiöyhdistykselle, palveluyhtiöille ja Työeläkevakuuttajat TELAlle.

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat täydennyskertoimet julkaistaan Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa aikasarjana.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging