Eläkepoliittisen yhteistyön kannalta keskeiset toimielimet EU-tasolla ovat sosiaalisen suojelun komitea (SPC) ja talouspoliittinen komitea (EPC). Työllisyyspoliittisia asioita käsitellään työllisyyskomiteassa (EMCO). Näissä komiteoissa on kaksi edustajaa jokaisesta jäsenmaasta ja komissiosta. Jäsenmaiden edustajat ovat asioista vastaavien ministeriöiden virkamiehiä. Komiteat ovat neuvoston asettamia ja luonteeltaan neuvoa-antavia.

Komiteat valmistelevat talouspolitiikan, työllisyyspolitiikan ja sosiaalipolitiikan yhteisiin tavoitteisiin liittyvät asiat joko neuvoston tai komission toimeksiannosta tai omasta aloitteestaan. SPC laatii mm. eläketurvan riittävyyttä koskevat selvitykset ja lausunnot. EPC puolestaan laatii selvitykset mm. eläkejärjestelmien taloudellisesta kestävyydestä.

Komiteat ovat asettaneet pysyviä ja tilapäisiä alatyöryhmiä erityisiä tehtäviä varten.

SPC:n pysyvä alatyöryhmä Indicators’ Sub-Group (ISG) valmistelee ja kehittää mm. eläketurvan riittävyyttä mittaavat indikaattorit, joiden avulla arvioidaan, onko eläkejärjestelmien uudistamista koskevat tavoitteet saavutettu. Working Group on Pension Adequacy (WGPA) laatii kolmen vuoden välein ilmestyvän eläkkeiden riittävyyttä arvioivan raportin (Pension Adequacy Report). Viimeisin ilmestyi vuonna 2018. Ryhmä nimitetään erikseen jokaista raporttia varten.

Eläketurvan kannalta tärkeä EPC:n alatyöryhmä on Working Group on Ageing Populations and Sustainability (AWG). Se laatii muutaman vuoden välein arvion ikääntymisen aiheuttamista julkisten menojen kasvusta jäsenmaissa. Uusin arvio valmistui vuonna 2018.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging