Vuonna 2019 tehtyyn hallitusohjelmaan sisältyy eläketurvaan tehtäviä muutoksia. Lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat tehneet keskenään sopimuksen työeläkkeiden kehittämislinjauksista. Alla olevat asiat mainitaan hallitusohjelmassa ja/tai eläkesopimuksessa.

Eläkelakien yhdistäminen

Kunnallisen ja yksityisen sektorin työntekijöiden työeläkejärjestelmät ehdotetaan yhdistettäväksi. Vaikka nykyiset työeläkkeen määräytymissäännöt ovat pitkälti yhteneväiset, on kuntien työntekijöillä siirtymäsäännösten johdosta vielä mm. yleisestä poikkeavia eläkeikiä. Lisäksi merkittäviä eroja on eläkkeiden rahoituksessa.

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus kunnallisen eläkejärjestelmän ja yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän yhdistämisestä eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän ehdotusten ja päälinjausten pohjalta. Työryhmän toimikausi on 19.8.2019 – 31.12.2021.

Puheenjohtajana toimii Hannu Ijäs (STM), sihteerinä Inka Hassinen (STM), jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä, TELAsta ja KELAsta. ETK:n edustaja on Maijaliisa Takanen.

Aiheesta muualla:

Osittain työkykyisten työnteon kannusteet

Osatyökyvyttömyyseläkkeen työnteon kannustavuuden parantaminen on ollut vireillä jo edellisen hallituksen ajoilta. Työryhmän tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys eduskunnalle ns. lineaarisesta mallista. Hallituksen esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan syksyllä 2021. Muutos tulee voimaan vuoden 2023 alussa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Pirjo Moilanen (STM) ja Eläketurvakeskuksesta työryhmässä on mukana Marjukka Hietaniemi ja Mari Kuuvalo. Työryhmässä on jäseniä STM:stä, työmarkkinajärjestöistä, Kelasta, TELA:sta ja Invalidiliitosta.

Eläketurvakeskuksen vetämät taustaryhmä ja tietojärjestelmäryhmä selvittelevät mallin toimeenpanon yksityiskohtia. Ryhmissä on eläkelaitosten edustus.

Aiheesta muualla:

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä ehdotetaan muutettavaksi aikaisempaan selvitykseen perustuen muun muassa siten, että leskeneläke tehtäisiin määräaikaiseksi ja lapseneläkettä maksettaisiin pidempään. Kolmikantainen työryhmä on valmistelemassa hallituksen esitystä. Työryhmää vetää Hannu Ijäs (STM) ja Eläketurvakeskuksesta työryhmässä on mukana Carita Wuorenjuuri. Uudistuksen suunniteltu voimaantulo on vuoden 2022 alusta.

Aiheesta muualla:

Yrittäjien eläketurva

Yrittäjien eläkejärjestelmän uudistuksia on pohdittu jo aikaisemman hallituksen aikana. Nyt työtä ehdotetaan jatkettavaksi. Tavoitteena on mm. se, että yrittäjien työtulo vastaisi paremmin todellisia tuloja ja siten eläketurva parantuisi. Työryhmä käynnistynee vuonna 2020 ja lakiesityksiä odotetaan hallituskauden aikana.

Aiheesta muualla:

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus

Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus on käynnistynyt maaliskuussa 2020. Uudistusta valmistelemaan on perustettu parlamentaarinen komitea. Komitean toimikausi on 23.3.2020 – 31.3.2027.

Komitean puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pasi Moisio, THL. Pääkomitean apuna työskentelee 5 jaostoa. Komitean pysyvänä asiantuntijajäsenenä on ETK:sta Jaakko Kiander. Lisäksi kolmessa jaostossa on ETK-edustus: työ- ja toimintakykyjaostossa (Marjukka Hietaniemi), hallintojaostossa (Jaana Rissanen) ja tutkimus- ja arviointijaostossa (Susan Kuivalainen).

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging