Laskuperusteissa määritellään muun muassa, miten työeläkelaitoksissa lasketaan vakuutusmaksu, vastuuvelka ja eläkevastuu. Lisäksi niissä määrätään yhteisestä perustekorosta eli tuottovaatimuksesta. Työeläkeyhtiöillä, eläkesäätiöillä ja -kassoilla sekä erityiseläkelaitoksilla on omat laskuperusteensa.

Vakuutusehtoja sovelletaan työnantajan ja työeläkevakuutusyhtiön väliseen vakuutussopimukseen. Vakuutusehdoissa on määräykset mm. vakuutuksen piiriin kuuluvien henkilöiden määrittelemisestä, vakuutuksen voimassaolon ja päättämisen yksityiskohdista sekä vakuutusmaksun suorittamisesta vakuutuksen antajalle ja mahdollisten maksujen laiminlyönnin seuraamuksista. Vakuutusehdoissa säädetään myös vakuutusmaksujen takaisinlainauksesta.

Laskuperusteiden ja vakuutusehtojen valmistelu

Työeläkeyhtiöiden perusteet valmistellaan laskuperustejaoksessa, jossa kokoontuvat vakuutusyhtiöiden, Eläketurvakeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat.

Eläkekassojen ja -säätiöiden perusteet valmistellaan kassa- ja säätiöryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön edustaja ja jäseninä ovat Eläketurvakeskuksen ja eläkelaitosten palvelutoimistojen matemaatikot.

Vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskuperusteet on laadittava kiinnittäen huomiota erityisesti vakuutettujen etujen turvaamiseen eli sen varmistamiseen, että yhtiö kykenee selviytymään vastaisista eläkesuorituksistaan (turvaavuusperiaate). Muita ehtoja laadittaessa taas on kiinnitettävä huomiota erityisesti ehtojen kohtuullisuuteen (kohtuullisuusperiaate).

Eläkelaitosten on toimittava yhteistyössä vakuutusehtojen ja laskuperusteiden valmistelussa. Perusteissa ei saa olla laitosten välisiä eroja, jotka vaikeuttaisivat työeläkelakien mukaisten yhteisten asioiden hoitamista.

Laskuperusteiden ja vakuutusehtojen vahvistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa yksityisen sektorin työeläkevakuuttamisessa käytettävät vakuutusehdot ja laskuperusteet (myös MELA:n perusteet).

Valtion eläkkeiden maksuperusteet vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella. Valtiovarainministeriö vahvistaa eläkemaksun hoitokuluosan. Kevan jäsenyhteisöjen eläkkeiden maksuperusteet antaa Kevan valtuuskunta.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging