Työvoiman liikkuminen yli valtioiden rajojen on lisännyt tarvetta parantaa sosiaaliturvaviranomaisten tietojenvaihtoa. Sähköinen tietojenvaihto on toteutettu EU-maiden yhteisessä EESSI-hankkeessa. EU:n sähköiseen tietojenvaihtoon liittyminen edellyttää Suomen sosiaaliturvalaitoksilta yhteisiä rakenteita ja tietojärjestelmäpalveluja, joita säätelee muun muassa EESSI-laki.

EU-maiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon toteutettu EESSI-järjestelmä (Electronic Exchange of Social Security Information) on käytössä ja sen käyttöönotto laajenee EU-jäsenmaissa eri sosiaaliturvan sektoreilla parhaillaan. Kaikkia EU:n jäsenvaltioita velvoittavat sähköiseen tiedonvaihtoon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta, sen täytäntöönpanoasetus 987/2009 sekä toistaiseksi voimassa olevan hallintotoimikunnan erillinen siirtymäsäännös.

Asetukset koskevat kaikkia sosiaaliturvasektoreita, joista työeläkejärjestelmää koskevat eläkesektorin ja sovellettavan lainsäädännön osuudet. Eläketurvakeskus koordinoi EESSI:n kehittämistä ja toimeenpanoa työeläkejärjestelmässä ja osallistuu työeläkejärjestelmän edustajana aktiivisesti kansainvälisiin ja kansallisiin työryhmiin.

EU-tasolla sähköisellä tietojenvaihdolla tavoitellaan nopeampaa, tehokkaampaa ja luotettavampaa toimintaa. Kansalaisen näkökulmasta EESSI:n tavoitteena on nopeuttaa henkilön asian käsittelyä EU-asioissa.

Suomeen on toteutettu Kelan toimesta yksi kansallinen yhteyspiste, jonka kautta kaikki tuleva ja lähtevä EESSI-tietoliikenne kulkee Suomen ja muiden maiden välillä.

EESSI:n kehittäjät Suomessa

Suomessa sähköisen tietojenvaihdon toteutusta johtaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja sen alaisuudessa toimiva STM EESSI-työryhmä. Toteutuksen toimeenpanosta vastaa kaksi Kelan vetämää projektia: Kansallinen EESSI-yhteyspisteprojekti sekä yhteyspisteen rakentamista tukeva Esikko-koordinointiprojekti.

Sosiaaliturvaa toimeenpanevien laitosten ja viranomaisten liittyminen EU:n sähköiseen tietojenvaihtoon edellyttää Suomessa laitosten välisiä yhteisiä kansallisia rakenteita ja tietojärjestelmäpalveluja, joita säätelee muun muassa EESSI-laki.

Laissa on määrätty yhteistyöryhmästä, jonka tehtävänä on seurata kansallisesti toteutunutta sähköisen tiedonvaihdon toimivuutta, arvioida muutos- ja kehittämistarpeita sekä vahvistaa kansallisen yhteyspisteen kustannusten jako. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kela, Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuutuskeskus ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestö.

EESSI:n ylläpitovaiheen EU-tason ja kansallisen tason muutostarpeita käsitellään kansallisessa työryhmässä, jossa ovat edustettuina eri sosiaaliturvan sektorit.

EESSI:n kehittäjät EU:ssa

EESSI-hankkeesta vastaa Euroopan komission työllisyys, sosiaali- ja osallisuusasiat -pääosasto (DG EMPL). Hankkeeseen liittyvät linjauspäätökset tehdään sosiaaliturvan yhteensovittamista käsittelevässä hallintotoimikunnassa pääsääntöisesti sen alaryhmien esityksistä. Tiettyjen teknisluonteisten asioiden osalta päätökset tehdään suoraan teknisessä toimikunnassa.

Hallintotoimikunta on perustanut EESSI-hanketta varten erillisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on ohjata teknisestä ja liiketoiminnallisesta näkökulmasta EESSI-ratkaisun toteutusta sekä tukea hallintotoimikuntaa ja teknistä toimikuntaa EESSI:in liittyvissä päätöksissä.

EESSI:n liiketoimintamäärityksiä työstetään etuuskohtaisissa sekä kaikkia sektoreita koskevissa ad hoc -työryhmissä.

EESSI:n käyttöönotto etenee

Sähköinen tietojen vaihtaminen koskee yli 6000 sosiaaliturvaa hoitavaa eurooppalaista laitosta EU-jäsenvaltioissa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. Suomessa ensimmäisenä EESSI-liikenteen aloitti tapaturma- ja ammattitautisektori joulukuussa 2019.

Komissio tukee jäsenvaltioita tulevina vuosina paitsi EESSI-järjestelmän käyttöönotossa, myös sen ylläpidossa.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging