Eläketurvakeskuksen kustannuksiin osallistuvat kaikki yksityisen ja julkisen sektorin eläkelaitokset lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntahallitusta. Em. eläkelaitokset kattavat Eläketurvakeskuksen kustannukset siltä osin kuin Eläketurvakeskuksen saamat toimintakohtaiset palvelumaksut ja muut tuotot eivät siihen riitä. Eläketurvakeskuksen kustannusten kattamisesta säädetään Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa.

Eläketurvakeskus seuraa tuottamiensa palveluiden ja niistä aiheutuvien kustannusten kohdistumista kustannuksista vastaavien eläkelaitosten kesken. Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, miten eri eläkelaitosten vakuutettujen työansiot otetaan huomioon, kun lasketaan eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista.

Eläkelaitosten osuudet Eläketurvakeskuksen kustannuksista määritellään tiettynä prosenttiosuutena (ETK:n kustannuskertoimet) kyseisissä eläkelaitoksissa vakuutetuista, edellä mainitun asetuksen mukaisista ansioista ja työtuloista.

ETK:n kustannuskertoimet lasketaan kullekin vuodelle edeltävän vuoden syksyllä eläkelaitoksilta saatujen, vakuutettujen ansioita ja työtuloja koskevien arvioiden perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa nämä kertoimet Eläketurvakeskuksen esityksestä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging