Suomalaisen eläketurvan sisältöä ja eläkejärjestelmän toimintaa kehittävät useat pysyvät työryhmät, joissa Eläketurvakeskuksen asiantuntijat ovat mukana. Alla esitellään joidenkin tärkeimpien työryhmien kokoonpanot ja tehtävät. Työryhmien jäsenistä ilmoitetaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä työeläkejärjestelmän edustajia, joista mainitaan ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen edustaja(t).

Käytetyt lyhenteet:

ETK – Eläketurvakeskus
KELA – Kansaneläkelaitos
TELA – Työeläkevakuuttajat TELA
STM – Sosiaali- ja terveysministeriö

Laajapohjaiset työryhmät

Eläkeneuvotteluryhmä tekee esityksiä työeläkejärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä voi tarvittaessa täyttää esimerkiksi ministeriöiden pyyntöjä ja asettaa mm. näitä tarpeita varten alatyöryhmiä ulkopuolisine asiantuntijoineen.

Ryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto. Työmarkkinajärjestöjen nimeämät jäsenet: Mika Juutinen (KT), Ilkka Kaukoranta (SAK), Katarina Murto (STTK), Sinikka Näätsaari (SAK), Katri Ojala (Akava), Vesa Rantahalvari (EK) ja Antti Tanskanen (EK).

Ryhmään kutsutut asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosaston päällikkö Hannu Ijäs, laskuperustejaoksen puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Barbara D’Ambrogi-Ola (Ilmarinen), tulkintaryhmän puheenjohtaja Maijaliisa Takanen (ETK) ja eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmän puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Tiina Nurmi (Ilmarinen).

Jaosto on pysyvä ja se osallistuu Euroopan unionin toimielimissä käsiteltävien sosiaalipoliittisten asioiden kansalliseen valmisteluun.

Puheenjohtaja Merja Mustonen (STM), sihteeri Tuomas Leppo (STM), jäsenet ministeriöistä, sosiaaliturvalaitoksista, työmarkkinajärjestöistä ja sosiaalialan intressiorganisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat Antti Mielonen (ETK) ja Janne Pelkonen (TELA).

Jaosto on pysyvä ja siellä käsitellään henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä.

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteeri STM:stä, jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä ja Kelasta. ETK:n edustaja on Jaana Rissanen.

Työryhmä valmistelee eläkekassojen ja -säätiöiden laskuperusteita.

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), sihteeri Anne Laitinen (ETK), jäsenet Fivasta, ETK:sta ja työeläkelaitoksista.

Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät

Tämän yhteistyöryhmän tarkoitus on sopia pelisäännöistä ja menettelyistä eläkehakemusten käsittelyssä.

Yhteistyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Ryhmässä edustettuina ovat yksityiset eläkelaitokset, julkiset eläkelaitokset, Kela sekä ETK. Yhteistyöryhmän puheenjohtaja ja sihteeri ovat ETK:n valvontaosastolta.

Ryhmässä valmistellaan ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät eläkkeiden kustannusten jakoon. Puheenjohtaja Jaakko Aho (ETK), sihteeri Eeva Puuperä (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, STM:stä ja ETK:sta.

Kustannustenjakoryhmän alaryhmänä toimii eläkemenoryhmä, jonka puheenjohtaja on Helena Rapanen (ETK) ja sihteeri Anne Laitinen (ETK).

ETK:ssa toimiva ryhmä, joka käsittelee ja hyväksyy sellaiset ETK:n työnantaja- ja vakuutusrekisteriin rekisteröitäväksi lähetetyt eläkejärjestelyt, jotka eivät ole automaattisesti rekisteröitäviä. Puheenjohtaja Eeva Poutiainen (ETK), sihteeri Anita Nevalainen (ETK).

Ryhmä pohtii lakimuutosten tarkempaa sisältöä toimeenpanijan näkökulmasta sekä eläkepoliittisia kysymyksiä laajemminkin. Tehtäväalueita ovat eläketurvan sisältöä, vakuutustoimintaa, rahoitusta ja EU-asioita koskevat asiat.

Puheenjohtaja Teppo Rakkolainen (Veritas), sihteeri Seija Lehtonen (Tela), jäsenet työeläkelaitoksista, ESY:stä, Telasta ja ETK:sta. ETK:n edustajat ovat Maijaliisa Takanen ja Mikko Kautto.

Laskuperustejaos valmistelee laissa määritellyssä yhteistyössä työeläkeyhtiöiden yhteisen laskuperustehakemuksen.

Laskuperustejaos koostuu työeläkeyhtiöiden aktuaareista ja puheenjohtajuus on kiertävä. Jaoksessa on asiantuntijat Telasta, STM:stä ja ETK:sta Jaakko Aho.

Neuvottelukunta osallistuu aktuaarisia asioita koskevaan työeläkelaitosten kannanmuodostukseen.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat eri työeläkelaitosten aktuaareja. Neuvottelukunnassa on asiantuntijat Telasta, STM:stä ja ETK:sta Jaakko Aho.

Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa työeläkelainsäädännön tulkintaongelmiin. Työryhmässä myös keskustellaan työeläkelainsäädännön kehittämisestä ja muista työeläkelainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä yhteisistä asioista.

Puheenjohtaja Maijaliisa Takanen (ETK), sihteeri Ulla Suotunen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta, Eläkesäätiöyhdistyksestä, Porastosta ja Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy:stä.

Työryhmä on ETK:n ja työeläkelaitosten pysyvä yhteistyöryhmä. Sen tehtävänä on koordinoida TyEL-valvonnan käytännön toimeenpanoa. Puheenjohtaja Matti Ruotanen (ETK), sihteeri Anu Jarva (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta.

Työeläkejärjestelmän ja Kelan yhteistyöryhmät

Tehtävänä on johtaa ja valvoa Kelan ja työeläkejärjestelmän välisessä Eläkepalvelusopimuksessa tarkoitettua toimintaa. Sopimus koskee Kelan ja työeläkejärjestelmän välistä yhteistyötä asiakkaiden palvelussa. Lisäksi tehtävänä on kehittää sopimuksessa tarkoitettua toimintaa ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia sopimuksen muuttamiseksi sekä tehdä vuosittain esitys vastaanotettavista kuntoutus- ja eläkehakemuksista maksettavista palkkioista.

Puheenjohtaja Maijaliisa Takanen (ETK) ja Anne Neimala (Kela), sihteerit Janne Pulkkinen (ETK) ja Katri Sillanpää (Kela) jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitokset. Työeläkejärjestelmän edustajat nimittää ETK:n hallitus.

Palkkioryhmän tehtävänä on vuosittain käsitellä Kelassa ja työeläkelaitoksissa vastaanotettujen eläkehakemusten hakemuspalkkion määräytymisperusteet sekä tehdä ehdotus palkkion määrästä Eläkepalvelun neuvottelukunnalle. Puheenjohtajat Juha Lanne (ETK) ja Anne Neimala (Kela). Sihteerit Satu Jumppanen (ETK) ja Katri Sillanpää (Kela). Jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitoksia.

Koulutusryhmän tehtävänä on työeläkejärjestelmän Kelalle antaman koulutuksen ja Kelan työeläkejärjestelmälle antaman koulutuksen suunnittelu ja koordinointi. Puheenjohtajat Jaana Rissanen (ETK) ja Heikki Jämsén (Kela), sihteerit Barbro Lillqvist (ETK) ja Sari Salomaa (Kela). Jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitoksia.

Lomakeryhmän tehtävänä on huolehtia yhteisten hakemuslomakkeiden seurannasta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Puheenjohtajat Janne Pulkkinen (ETK) sekä Pirjo Raute (Kela), sihteerit Barbro Lillqvist (ETK) ja Maarit Juntunen (Kela). Jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitoksia.

Työryhmässä käsitellään EU-eläkkeen määräytymiseen liittyviä tulkintakysymyksiä sekä EU-eläkehakemusasioita. Kaiho-työryhmä kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa.

Puheenjohtaja Jaana Rissanen (ETK), sihteeri Minka Hauta-aho (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta, Kelasta ja Porastosta.

Eläkefoorumi toimii Kelan sidosryhmä- ja asiantuntijaelimenä eläkeasioiden sisällöllisessä ja strategisessa kehittämistyössä. Foorumin tehtävänä on tukea Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön ja palvelujen kehittämistä, edistää Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa, tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä seurata eläkevakuutuksen kehittymistä ja eläkevakuutusta koskevaa tutkimusta. Toimikausi 1.1.2020 – 31.12.2021.

Puheenjohtaja Miia Helle (Kela), sihteeri Raija-Liisa Foudila (Kela), jäsenet Kelasta, ministeriöistä, työmarkkina-, yrittäjä- sekä eläkeläisjärjestöistä. ETK:n edustaja on Marjukka Hietaniemi.

Tietohallintoryhmät

Työeläkealan AREK-asiakasyhteistyöryhmät

AREK-asiakasyhteistyöryhmien tehtävänä on kyseisen järjestelmäalueen kehittämisen suunnittelu ja seuranta sekä asiakkaiden liiketoiminnallisten tarpeiden kerääminen. Tehtävänä on myös käynnistää esiselvitykset (aikataulu, osallistuvat osapuolet) ja päättää esiselvityksen pohjalta kehitysversion sisällöstä ja laajuudesta.

Puheenjohtaja Juha Lanne (ETK), sihteeri Arekista, jäsenet työeläkelaitokset, työeläkelaitosten palveluyhtiöt, ETK ja Arek.

Puheenjohtaja Juha Lanne (ETK), sihteeri Arekista, jäsenet työeläkelaitokset, työeläkelaitosten palveluyhtiöt, ETK ja Arek.

  • Ansainta-sovellusryhmä
  • HeTa-sovellusryhmä (henkilö- ja työnantajatiedot)
  • KVH-sovellusryhmä (käyttövaltuushallinta)
  • Eläkeasiat-sovellusryhmä
  • Ote- ja laskenta-asiat sovellusryhmä (työsuhdeote, Työeläkeote ja Yhella)
  • Kelan tietopalvelut ja viranomaisotteet -sovellusryhmä
  • Tefiyhteiset-sovellusryhmä
  • UM-sovellusryhmä
  • Santra-sovellusryhmä

Alaryhmien tehtävänä on määrittelyn ja toteutuksen käynnistäminen (aikataulu, osallistujat ja tarvittava osaaminen), sisältöön vaikuttavien avoimien asioiden ja muutospyyntöjen priorisointi, aikataulutus ja versiointi.

Ryhmien puheenjohtajat ja sihteerit tulevat Arekista. Alaryhmien osallistujat ovat työeläkelaitoksista, työeläkelaitoksien palveluyhtiöistä, ETK:sta ja Arekista.

Tukiryhmä vastaa YHELLAn sisällöstä ja hyväksyy YHELLAan tehtävien muutosten sisällön. Tukiryhmässä keskustellaan laskentatekniikkaan liittyvistä asioista yleisemminkin.

Puheenjohtaja Tiina Rantalainen (ETK), sihteeri Arekista, jäsenet ETK:sta, eläkelaitoksista, Arekista ja Tieto Oyj:stä.

Ryhmän tehtävänä on tulevien teknisten asioiden läpikäynti ja niistä sopiminen.

Puheenjohtaja ja sihteeri Arekista, jäsenet työeläkelaitoksista, työeläkelaitoksien palveluyhtiöistä, ETK:sta ja Arekista.

Muut työeläkealan tietohallintoryhmät

TILMO-ryhmän tehtävänä on käsitellä TyEL-ilmoitusliikennemuutoksia ja siihen liittyviä toimintatapoja sekä ylläpitää työnantajille tarkoitettuja TYEL-ilmoitusliikennetietuekuvauksia.

Puheenjohtaja Tuula Vailama (Varma), jäsenet TYEL-työeläkeyhtiöt ja ETK. ETK:n edustajana ryhmässä on Eija Pahkala.

Työryhmän tehtävänä on mahdollistaa hajautetun työeläkejärjestelmän toimeenpanon vaatima yhteistyö ja tukea tässä tarvittavien yhteisten tietotekniikkaratkaisujen kehittämistä.

Puheenjohtaja Aaro Mutikainen (Elo), sihteeri Tarja Keveri (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, työeläkelaitosten palveluyhtiöistä, ETK:sta, TELAsta ja Arekista.

Tietohallintoryhmän alaryhmänä toimii Työeläkejärjestelmän arkkitehtuuriryhmä, jonka puheenjohtaja on Tarja Keveri (ETK). Jäsenet ovat työeläkelaitoksista ja niiden palveluyhtiöistä. Ryhmän tehtävänä on tunnistaa ja kuvata työeläkejärjestelmän yhteisiin tietoihin liittyviä kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia sekä selvittää eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja ratkaisuja. Työryhmä tekee esityksiä tietohallintoryhmälle.

Työeläkealan ja Kelan tietohallintoryhmät

Ryhmä on perustettu vuonna 1973 kansaneläkejärjestelmän ja työeläkejärjestelmän väliseksi tietoliikenneryhmäksi.

Tehtävänä on ohjata työeläkejärjestelmän ja Kelan sähköisen tietojenvälityksen ja yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kehitystä sekä kansallisen että kansainvälisen tietojenvaihdon osalta. Tehtävänä on myös Kelan, ETK:n ja työeläkelaitosten välisten tietojärjestelmäpalveluiden koordinointi ja tietoliikenneprojektien ohjaus.

Puheenjohtajat Juha Lanne (ETK) ja Esko Karjala (Kela), sihteerit Camilla Juntunen (ETK) ja Petri Tupala (Kela), jäsenet Kela, ETK, Mela, Ilmarinen, Varma ja Keva. Työeläkelaitosten edustajat nimittää määräajaksi ETK.

EKYL (ETK-Kela tietoliikenteen ylläpito -ryhmä), jonka tehtävänä on hoitaa ETK:n ja Kelan keskinäiseen tietoliikenteeseen kuuluvien asioiden ylläpitoa lähinnä toimeenpanon kannalta.

Ryhmän puheenjohtajia ovat Camilla Juntunen (ETK) ja Petri Tupala (Kela), sihteereitä Sanna Poutsalo (ETK) ja Kaisa Timonen (Kela) sekä jäseniä Kela, ETK ja Arek.

KEULAT (ETK:n ja Kelan ulkomaisten tietojenvälityspalveluiden hoitoryhmä), jonka tehtävänä on hoitaa Kelan ja ETK:n yhteisiä tuotannossa olevia kansainvälisiä tietojenvälityspalvelun ylläpito- ja tuotantoasioita (Toiminta-alueena on vakuutusnumero- ja olosuhdemuutoshenkilötietoliikenne).

Ryhmän puheenjohtajia ovat Päivi Pykäri (ETK) ja Marko Ikonen (Kela).

EU-tietoliikenteen yhteistyöryhmät

EU:n Hallintotoimikunnan alainen toimikunta, jonka tehtävänä on edistää, ohjata ja toimeenpanna sosiaaliturvasektorin sähköistä tiedonvaihtoa.

Suomen edustajat Casper von Nandelstadh (Kela) ja Sari Alanko (ETK), jäsenet ETK, Kela ja muiden jäsenmaiden edustajat.

Tehtävänä on valmistella yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa sähköiseen tietojenvaihtoon siirtymistä EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteeri Jere Päivinen (STM), jäsenet ETK, KELA, STM, KEHA, FIVA, TYJ ja TVK.

STM:n EESSI-työryhmän alaisuudessa toimivat KELAn vetämät kansallinen EESSI-koordinointiprojekti Esikko ja EESSI-yhteyspisteprojekti. ETK:n edustaja Juha Lanne.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging