Julkisten alojen eläkelaitokset hoitavat kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kelan, Eduskunnan, Suomen Pankin ja joidenkin Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja ortodoksisen kirkon palveluksessa olevien eläketurvan.

Keva hoitaa pääosan julkisten alojen eläketurvan toimeenpanosta

Keva on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toiminta perustuu julkisten alojen eläkelakiin (JuEL) sekä lakiin Kevasta (KevaL). Julkisten alojen eläkelakiin yhdistettiin vuoden 2017 alusta kunnallisen eläkelain (KuEL), valtion eläkelain (VaEL) ja evankelis-luterilaisen kirkon (KiEL) työeläketurvaa koskevat säännökset. Laki Kevasta, laki valtion eläketurvan rahoituksesta ja laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta tulivat myös voimaan vuoden 2017 alussa.

Keva huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta. Keva hoitaa jäsenyhteisöjensä työntekijöiden eläketurvan. Jäsenyhteisöjä ovat kaikki Suomen kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät sekä valtaosa kunnallisista yhdistyksistä ja osakeyhtiöistä.

Myös valtion eläkeasioihin liittyvät tehtävät hoidetaan Kevassa. Valtion palvelussuhderekisteri, eläkemaksujen periminen ja tarkastustoiminta sekä valtion eläkkeisiin liittyvät aktuaari- ja tilastopalvelut hoidetaan Kevassa.

Evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden eläketurvasta vastaa Kirkon eläkerahasto, joka eriytyi Kirkon keskusrahastosta 1.1.2016. Keva hoitaa kirkon työntekijöiden eläkeasioiden toimeenpanon. Eläkemaksujen perinnässä hyödynnetään Kevan järjestelmiä ja Keva kerää maksut Kirkon eläkerahaston tilille.

Kelan toimisuhde-eläkkeet toimeenpanee Keva.

Ahvenanmaan maakuntahallitus, ortodoksinen kirkko ja Suomen Pankki

Ahvenanmaan maakuntahallituksen henkilökunnan työeläkkeistä huolehtii pääosin maakunnan hallituksen finanssiosaston eläketoimisto. Ennen 1.1.2008 palvelukseen tulleilla maakuntahallituksen työntekijöillä on oma eläkesääntönsä, jonka mukaiset etuudet ovat julkisten alojen eläkelain kaltaisia. Myöhemmin tulleet työntekijät on vakuutettu TyEL:n mukaan.

Ortodoksisen kirkon työntekijöiden työeläketurvasta säädetään laissa ortodoksisesta kirkosta. Kirkon eläkesäännösten mukaan vakuutetaan ennen 1.1.1994 palvelukseen tulleiden pappien, diakonien ja kanttorien eläkkeet. Eläketurva on vastaava kuin valtion virkasuhteessa ja sen toimeenpanon hoitaa ortodoksisen kirkon keskusrahasto. Keskus- ja hiippakuntahallinnon työntekijät, joiden palvelussuhde on alkanut ennen vuotta 1993 kuuluvat JuEL:n (aiemmin VaEL:n) piiriin. Uudemmat työntekijät vakuutetaan TyEL:n mukaan.

Suomen Pankilla on oma eläkesääntönsä. Eläkeasioita hoitaa Mandatum Life Palvelut Oy.

ETK:n Tilastotietokannasta löytyy tietoa eri työeläketoimijoiden vakuutetuista, eläkkeensaajista, maksutuloista ym. suureista.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging