Työtapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen ansionmenetyskorvaukset (LITA-korvaukset) ovat työeläkejärjestelmään nähden ensisijaisia korvauksia. Jos vakuutetulle maksetaan näitä korvauksia, vähennetään korvauksen määrä työ- tai kansaneläkkeestä. Koska LITA- korvaukset perustuvat ansionmenetykseen, on niiden eläkkeiden taso usein työeläkejärjestelmää korkeampi. Tämän johdosta suurimmassa osassa tapauksia vakuutetulle ei jää työ- tai kansaneläkettä maksuun LITA-korvauksen lisäksi.

LITA-vakuutuksissa korvaus perustuu ansionmenetykseen

Vaikka kaikissa LITA-vakuutuksissa korvaus perustuu ansionmenetykseen, on eri lakien välillä kuitenkin eroja. Liikennevakuutuslain osalta korvaus perustuu aina suoraan ansionmenetykseen. Tarkoituksena on tällöin korvata ansionmenetys täysimääräisesti ja korvauksen määrä lasketaan menetettyjen potentiaalisten ansioiden perusteella. Vakuutusyhtiö pyrkii laskemaan, kuinka paljon ansioita vahingoittuneella olisi ollut ilman vahingon sattumista. Pidemmissä työkyvyttömyyksissä otetaan huomioon myös mahdollinen urakehitys.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä sotilastapaturmavakuutuksen tapauksessa korvaus lasketaan kaavamaisemmin aiemmista tuloista tarkastelemalla edellisvuosien tuloja ja muodostamalla tästä niin sanottu vuosityöansio. Korvauksen määrä perustuu joko henkilön edellisvuoden ansioihin tai edellisen kolmen vuoden keskiansioon. Tarkoituksena on löytää henkilön vakiintunut ansiotaso. Korvaus, joka jatkuu yli vuoden (muuttuu eläkkeeksi), laskee 85 prosenttiin laskennallisesta vuosityöansiosta.

LITA-vakuutuksen mukaisia eläkkeitä aletaan maksaa pääsääntöisesti vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta

Pääsääntöisesti LITA-vakuutuksissa eläke alkaa vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta ja eläkettä voidaan maksaa myös määräaikaisena. Liikennevakuutus eroaa tapaturmavakuutuksesta sen osalta, ettei maksettava ansionmenetyskorvaus muutu automaattisesti eläkkeeksi tietyn ajan kuluttua. Liikennevakuutuksessa eläkettä ruvetaan maksamaan usein vasta työkyvyttömyyden varmistuessa ja maksettavat eläkkeet tulee erikseen hyväksyttää liikennevahinkolautakunnassa.

Potilasvahinkoihin liittyvät korvaukset

Potilasvahinkoja korvataan potilasvakuutuslain perusteella. Jos työeläkejärjestelmästä maksetaan työkyvyttömyyseläkettä, jonka syynä on potilasvahinko, potilasvakuutuskorvauksen maksaja maksaa työeläkejärjestelmälle eläkkeen kustannuksia vanhuuseläkeikään asti. Ennen vuotta 2017 potilasvakuutuksesta maksettava korvaus oli muiden LITA-korvausten tavoin ensisijainen työeläkkeeseen nähden.

Vuosittaiset korvausmäärät

LITA-vakuutusten mukaisia eläkekorvauksia maksetaan yhteensä vuosittain noin 260 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 työtapatuma- ja ammattitautivakuutuksen eläkekorvauksia maksettiin noin 144 miljoonaa euroa, kun liikennevakuutuksen eläkekorvauksia maksettiin noin 106 miljoonaa euroa. Työeläkelain mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin vuonna 2019 noin 2,5 miljardia euroa.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging