Eläketurvakeskus toimii työeläketurvan toimeenpanon ja kehittämisen lakisääteisenä yhteiselimenä muuten hajautetussa työeläkejärjestelmässä. Sen tarkoituksena on edistää eläkejärjestelmän täytäntöönpanoa ja kehittämistä.

Eläketurvakeskus ei hoida työntekijöiden vakuuttamista eikä myönnä tai maksa eläkkeitä. vaan tehtäviä, joita on järkevää hoitaa keskitetysti. Tällaisia ETK tehtäviä ovat muun muassa:

  • tutkimusten, tilastojen ja taustaselvitysten tuottaminen työeläketurvan arviointia, kehittämistä ja uudistusten seurantaa varten
  • työeläketurvaa koskevan lainvalmistelun tukeminen
  • työeläketurvan toimeenpanoon liittyvien palvelujen, kuten tietologistiikan, kustannustenjaon ja aktuaaripalvelujen hoitaminen
  • työeläketurvaa koskeva tiedottaminen, koulutus ja neuvonta
  • työeläketurvaan liittyvien laki-, ulkomaan-, ja valvontapalvelujen tuottaminen
  • työeläkeasioissa kansainvälisenä yhdyslaitoksena toimiminen ja kaikkien Suomessa asuvien ulkomaista eläkettä koskevien hakemusten välittäminen ulkomaille.
  • Lisätty: edistää työeläkealan yhteistyötä ja tietojenvaihtoa muiden laitosten ja viranomaisten välillä. Huolehtia työeläkealan toimeenpanossa tarvittavien yhteisten rekisterien ja palveluiden toimivuudesta.

Eläketurvakeskuksen asemasta ja tehtävistä säädetään omassa laissaan (Laki Eläketurvakeskuksesta 2006/397).

Eläketurvakeskuksen tuottamien palveluiden asiakkaita ovat työeläkelaitokset, muut sosiaaliturvan ja sosiaalivakuutuksen hoitajat ja viranomaiset, päätöksentekijät, tutkimus- ja koulutusinstituutiot, työeläkevakuutetut ja työeläkevakuutuksen ottajat sekä tiedotusvälineet.

ETK valvoo eläkevakuutuksen ottamista (oma osio valvonnalle, tarvitaanko tässä?)

Eläketurvakeskuksen tehtäviin kuuluu valvoa, että työnantajat ottavat työntekijöilleen ja yrittäjät itselleen eläkevakuutuksen. Jos työnantaja tai yrittäjä kieltäytyy ottamasta vakuutusta, Eläketurvakeskus ottaa sen vakuutuksen laiminlyöjän kustannuksella jostakin eläkeyhtiöstä (pakkovakuutus).

ETK tekee työeläkeohjeistusta ja hoitaa kustannusten jaon (oma osio kustannustenjaolle, tarvitaanko tässä?)

Eläketurvakeskus ohjeistaa eläkelaitoksia soveltamisohjeillaan ja tekee tulkintaratkaisuja. Soveltamisohjeissa annetaan tulkintoja ja täsmennetään laissa säädettyjä periaatteita, jotta kaikki eläkelaitokset toimisivat samalla tavalla lakisääteisiä eläkkeitä myöntäessään. Soveltamisohjeita valmistellaan usein eläkelaitosten ja toisinaan myös työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä.

Eläketurvakeskuksen tärkeänä tehtävänä on jakaa eläkkeistä syntyneet kustannukset eläkelaitosten kesken. Tämä keskitetty kustannusten selvittely ja jako mahdollistaa hajautetun järjestelmän toiminnan, jossa viimeinen laitos myöntää ja maksaa koko eläkkeen (ns. VILMA-periaate).

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging