Nykyinen strategiakausi ulottuu vuoden 2021 loppuun. Strategia määrittää toiminnan painopistealueet ja sen vahvistaa Eläketurvakeskuksen hallitus.

Strategia 2007–2021

Strategiakaudella 2017–2021 painopisteitä ovat:

 • Työeläkeuudistuksen toimeenpano, seuranta ja arviointi
 • Eläketurvan tuntemisen lisääminen viestinnän avulla
 • Työeläkealan yhteisen tavoitteenasettelun ja päätöksenteon tukeminen kustannustehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi sekä
 • ETK:n ja alan palveluiden kehittäminen osana digitalisoituvaa yhteiskuntaa.

Eläketieto eläväksi, palvelut paikalleen

Visio työeläketurvasta

Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty.

Eläketurvakeskus työskentelee päätöksentekijöiden tukena ja osana työeläkejärjestelmää työeläketurvan vision toteutumiseksi. Tuotamme korkeatasoista ja laajasti hyödynnettyä asiantuntijatietoa eläketurvan arvioimista ja kehittämistä varten. Palvelemme asiakkaitamme laadukkaasti ja edistämme työeläketurvan kokonaisuuden toimivuutta.

Eläketurvakeskuksen arvot

Rohkeasti tulevaisuuteen, yhteistyössä ja osaamista kehittäen.

Mitä strategialla tavoitellaan?

ETK:n strategiset tavoitteet koskevat vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä voimavaroja.

 • Eläketurvaa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa käytetään luotettavaa ja ajankohtaista asiantuntijatietoa.
 • Työeläketurva ja sen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle tunnetaan.
 • Työeläketurvan toimeenpano tehostuu.
 • ETK:n palvelut ovat laadukkaita, helposti käytettäviä ja vastaavat asiakkaan tarpeita.
 • ETK:lla on tehokkaat toimintatavat, välineet ja tilat.
 • ETK:n henkilömäärä on oikein mitoitettu ja henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja hyvinvoivaa.

Eläketurvakeskuksen palvelut ja asiakkaat

Eläketurvakeskus tuottaa palveluita, jotka liittyvät työeläketurvan toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen sekä näiden tukemiseen.

Eläketurvakeskuksen asiakkaat ja sidosryhmät voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään sen mukaan, painottuvatko heidän saamansa palvelut työeläketurvan toimeenpanoon vai eläketurvan arviointiin ja kehittämiseen. Käytännössä jako ei ole näin selkeä, sillä osa asiakkaista tarvitsee molempia palveluja.

Työeläketurvan toimeenpano

Työeläketurvan hoitajat

 • Työeläkevakuuttajat
 • Ulkomaiset vakuutuslaitokset
 • Muutoksenhakuelimet

Muut sosiaali- ja vakuutusturvan hoitajat ja viranomaiset

 • Kela, työttömyysturvan hoitajat, Verohallinto jne.

Vakuutetut ja vakuutuksenottajat valvonta- ja ulkomaisissa asioissa

IT-kumppanit

 • Arek ja muut it-toimittajat

Eläketurvan arviointi ja kehittäminen

Päätöksentekijät

 • Työmarkkinajärjestöt
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Valtiovarainministeriö
 • Muut ministeriöt
 • Valtioneuvosto ja eduskunta

Media ja yhteiskunta

Kansainväliset järjestöt

Tutkimus- ja tilastotahot

Strategia 2022–2026

Uuden strategiakauden keskiössä on toimiva työeläketurva, luottamus Eläketurvakeskukseen ja kysyntä sen tuottamille palveluille.

Visio

Meiltä kysytään, meihin luotetaan.

Missio

Toimivan työeläketurvan puolesta.

Arvot

 • Luotettavuus
 • Rohkeus
 • Kumppanuus

Työeläketurvan visio

Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, tehokkaasti järjestetty ja edistää talouden vakautta.

Strategiset tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

 • Tarjoamme luotettavaa tietoa työeläketurvan arviointiin
 • Olemme asiantunteva työeläketurvan kehittäjä
 • Työeläkealan yhteiset tietojärjestelmäpalvelut tukevat tehokasta toimeenpanoa
 • Työeläketurva tunnetaan
 • Palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeita

Voimavaratavoitteet

 • Toimimme tuloksellisesti ja joustavasti
 • Eläketurvakeskus on hyvä ja vetovoimainen työpaikka

Eläketurvakeskuksen hallitus hyväksyi uuden strategian 14.4.2021. Uusi strategiakausi alkaa 1.1.2022.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging