Elinaikakerrointa sovelletaan

  • vanhuuseläkkeeseen
  • työkyvyttömyyseläkkeeseen
  • osittaiseen vanhuuseläkkeeseen
  • työuraeläkkeeseen
  • kuntoutusrahaan.

Sitä ei sovelleta perhe-eläkkeeseen, mutta perhe-eläke lasketaan sellaisen edunjättäjän eläkkeen perusteella, johon elinaikakerrointa on sovellettu. Näin ollen, jos perhe-eläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2010, ei elinaikakerrointa sovelleta perhe-eläkkeen pohjana olevaan eläkkeeseen eikä sitä kautta myöskään perhe-eläkkeeseen.

Vanhuuseläkkeen alkaessa eläke muunnetaan sille vuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella, jonka aikana työntekijä on täyttänyt 62 vuotta. Jos vanhuuseläke alkaa ennen kyseistä vuotta, vanhuuseläke muunnetaan eläkkeen alkamisvuodelle vahvistetulla kertoimella.

Elinaikakerrointa sovelletaan työkyvyttömyyseläkkeisiin siten, että vain se osa eläkkeestä, joka on ansaittu työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä, kerrotaan työkyvyttömyyden alkamisvuodelle vahvistetulla 62-vuotiaiden kertoimella. Työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan osuuteen elinaikakerrointa ei siis sovelleta.

Mitä nuorempana työkyvyttömyyseläke alkaa sitä vähemmän elinaikakerroin siihen vaikuttaa. Myöskään työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi eläkettä ei muunneta enää uudelleen. Elinaikakertoimen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeisiin on siten lievempi kuin vanhuuseläkkeisiin.

Elinaikakerrointa aletaan soveltaa koko työkyvyttömyyseläkkeeseen vuodesta 2027 alkaen, kun ikäluokan alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

Elinaikakerrointa sovelletaan kaikkien työeläkelakien mukaisiin eläkkeisiin niiden alkaessa.

Elinaikakerroin ei koske omaa työeläkettäsi, jos

  • olet syntynyt ennen vuotta 1948
  • olet tullut työkyvyttömäksi ennen vuotta 2010
  • olet jäänyt eläkkeelle jo ennen vuotta 2010.

Elinaikakerroin ei koske työeläkejärjestelmästä maksettavaa perhe-eläkettäsi, jos

  • kuolleen puolisosi eläke alkoi jo ennen vuotta 2010
  • perhe-eläkkeesi on alkanut jo ennen vuotta 2010.

Eliniän pituus sinänsä ei vaikuta elinaikakertoimeen. Siihen vaikuttaa vain se, miten elinikä muuttuu vuodesta 2009 eteenpäin.

Naiset elävät miehiä pidempään, mutta viime aikoina miesten elinikä on pidentynyt nopeammin kuin naisten. Eliniän muutosten ero ei kuitenkaan ole suuri. Jos miehillä ja naisilla olisi eri elinaikakertoimet, miesten elinaikakerroin olisi silloin leikkaavampi.

Lakisääteisessä eläkejärjestelmässä ei voi olla eroa sukupuolten välillä. Siksi myös elinaikakerroin, samoin kuin kaikki muutkin eläkkeen määräytymisen säännöt ovat sukupuolesta riippumattomia.

Jos lykkäät eläkkeelle siirtymistä oman syntymävuoden mukaiseen tavoite-eläkeikään, on lykkäyskorotus yhtä suuri kuin elinaikakertoimen aiheuttama pienennys kuukausieläkkeessä. Lisäksi ansioista karttuu kuukausieläkettä 1,5 prosenttia vuodessa vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti. 

Elinaikakerrointa ja ikärajoja laskettaessa käytetään Tilastokeskuksen toimittamia lukuja. Elinajanodotteen laskennassa käytetään viiden vuoden kuolevuuslukuja, jotta yksittäisen vuoden poikkeuksellinen kehitys ei vaikuttaisi kohtuuttoman paljon. 

 Tiettynä kalenterivuonna tietyn ikäiselle henkilölle laskettu elinajanodote kertoo, kuinka monta vuotta tämän ikäinen henkilö keskimäärin elää, jos kuolleisuus säilyy kyseisen kalenterivuoden tasolla (periodikohtainen elinajanodote). Esimerkiksi vuoden 1970 elinajanodote kuvaa kuolevuuden tasoa vuonna 1970, eikä se ole ennuste vuonna 1970 syntyneen elinajan pituudesta. Vastaavasti vuonna 2020 laskettu jäljellä oleva elinajanodote 62-vuotiaille kuvaa vuoden 2020 iäkkäiden kuolevuutta.  

Ikäluokalle laskettu elinajanodote on erilainen riippuen siitä, missä iässä se lasketaan. 62-vuotiaalle laskettu elinajanodote on suurempi kuin vastasyntyneelle laskettu elinajanodote. Tämä johtuu siitä, että 62-vuotiaan jäljellä oleva odote ei ota huomioon kuolevuutta tätä nuoremmissa i’issä, mutta vastasyntyneiden elinajanodotteessa vaikuttavat kaikenikäisten henkilöiden kuolleisuus. Sama ilmiö toistuu voimakkaampana, jos tarkastellaan vaikkapa 100-vuotiaan jäljellä olevaa elinajanodotetta. 

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging