Työeläketurvan sisältö määritellään eläkelaeissa. Yksityisten alojen työeläkelait ovat

  • työntekijän eläkelaki TyEL
  • yrittäjän eläkelaki YEL
  • maatalousyrittäjän eläkelaki MYEL ja
  • merimieseläkelaki MEL.

Yksityisten alojen TyEL- ja YEL-eläketurvan sisällössä ei ole eläkelaitoskohtaisia eroja.

Julkisten alojen työeläketurvasta säädetään julkisten alojen eläkelaissa (JuEL). Julkisten alojen eläkelakiin yhdistettiin vuoden 2017 alusta kunnallinen eläkelaki (KuEL), valtion eläkelaki (VaEL), evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (KiEL) sekä Kansaneläkelaitoksen työntekijöiden työeläketurvaa koskevat säännökset.

Valtion ylimmissä luottamustehtävissä toimivilla henkilöillä (kansanedustajat ja tasavallan presidentti) on lisäksi omat eläkelakinsa. Ortodoksisen kirkon, Suomen Pankin ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen työntekijöiden eläketurvaa koskevat omat säännöksensä.

Soveltamisohjeet laaditaan yhteistyössä

Soveltamisohjeet ovat Eläketurvakeskuksen suosituksia työeläkelakien soveltamisesta työeläkelaitoksille. Niiden tarkoituksena on edistää työeläkelainsäädännön yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa.

Eläketurvakeskus tekee soveltamisohjeet yhteistyössä eläkelaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ohjeet kertovat muun muassa, miten työeläkelakeja ja eläkekustannusten jaossa käytettäviä perusteita sekä muita työeläkkeiden toimeenpanoon vaikuttavia säännöksiä sovelletaan.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging