Rahastoonsiirtovelvoitteen mukaan TyEL-eläkelaitoksilla ja Merimieseläkekassalla on siirtovelvoite osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen. Vuosittainen siirto on suuruudeltaan osaketuottokertoimen viidesosaa vastaavan vanhuus-, työkyvyttömyys-  ja tasausvastuun määrä.

Osaketuottokerroin määräytyy TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan kehittyneissä valtioissa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteina olevien osakesijoitusten painotetun keskimääräisen vuosituoton perusteella, josta on vähennetty yksi prosenttiyksikkö.

Eläketurvakeskus laskee osaketuottokertoimen eläkelaitosten antamien toteutuneiden osaketuottotietojen perusteella kvartaaleittain. Laskennassa käytettävät eläkelaitosten kvartaalien osaketuottotiedot ovat maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tasoiset. Osaketuottokerroin kalenterivuodelta saadaan, kun kaikkien kvartaalien tuotot ovat tiedossa.

Eläketurvakeskus lähettää muistion lasketusta osaketuottokertoimesta laskuperusteasiain neuvottelukunnalle, sosiaali- ja terveysministeriölle, Finanssivalvonnalle, työmarkkinoiden keskusjärjestöille, Eläkesäätiöyhdistykselle, palveluyhtiöille ja Työeläkevakuuttajat TELAlle.

Eläketurvakeskus laskee eläkelaitosten tilinpäätöksiä varten arvioita osaketuottokertoimesta. Tällöin neljännen kvartaalin osaketuottokertoimen laskennassa käytetään TELAn laskemia alueiden painokertoimia ja osakeindeksien pistelukuja. Muistiot arvioista lähetetään laskuperusteasiain neuvottelukunnalle ja palveluyhtiöille.

Työeläkevakuuttajat TELA laskee kvartaaleittain osakeindeksien painokertoimet, joita tarvitaan osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun ennakoinnissa. TELAn julkaisemat painokertoimiin liittyvät muistiot löytyvät TELAn verkkosivuilta (Eläkevarat ja talous > Osaketuoton ennakointi).

Osaketuottokerroin ja sen arviot julkaistaan Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa aikasarjana.

Osaketuotuottokertoimen keskiarvo 2007 – 2019 on 6,64 %.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging