Tillbaka till Aktuellt
27.8.2020

Vid utgången av år 2019 betalades i Finland pension till ca 1,6 miljoner personer. Av dem var lite över hälften kvinnor, ca 900 000 personer. Unga pensionärer får ofta endast folkpension.

Av samtliga pensionstagare var 1,5 miljoner bosatta i Finland. Av Finlands befolkning fick 28 procent således någon form av pension, antingen egen pension eller familjepension eller båda.

Granskat enligt pensionsslag var kvinnornas andel större i alla andra pensionsslag än sjukpensionerna, där könens andelar var lika stora.

Antalet pensionstagare bosatta utomlands var strax under 60 000.

– Största delen av de utomlands bosatta får ålderspension och huvuddelen bor i Sverige, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen.

Nu får över en miljon finländare endast arbetspension

År 2019 översteg antalet som fick pension endast från arbetspensionssystemet för första gången gränsen på en miljon personer. Deras andel av samtliga pensionstagare var dryga 60 procent. Av männen fick 70 procent endast arbetspension och av kvinnorna 56 procent.

Av samtliga pensionstagare fick en tredjedel (32 %) folkpension vid sidan av arbetspension.

– Sex procent fick endast folkpension.  Det här gällde för både män och kvinnor. Folkpensionens betydelse har sakta minskat, berättar Palotie-Heino.

Unga pensionärer får endast folkpension

Vid utgången av år 2019 fick nära 90 procent av pensionstagarna i åldern 20–29 år endast folkpension och av 30–39-åringarna också så mycket som tre femtedelar (62 %).

Efter 50 års ålder minskar andelen som får endast folkpension kraftigt för att vara endast ca 3 procent bland dem över 60 år. Andelen som får endast arbetspension ökar däremot betydligt.

Uppgifterna framgår från Pensionsskyddscentralens och FPA:s gemensamma publikation Statistik över pensionstagarna i Finland 2019. Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de nypensionerade och pensionsutgiften.

Bild: Katri Lehtola

This is staging