Tillbaka till Aktuellt
31.3.2020

Vid utgången av år 2019 fick 25 000 personer partiell ålderspension, 6 000 mer än år 2018. Nästan alla väljer att ta den partiella ålderspensionen till 50 procent. Den genomsnittliga partiella ålderspensionen var 800 euro och medianen 720 euro i månaden, framgår det från Pensionsskyddscentralens statistik.

Den partiella ålderspensionen ersatte deltidspensionen år 2017.

Var tionde som fyllt 61 år väljer partiell ålderspension. Också många lite äldre har valt att ta den före pensionsåldern. Årligen har drygt över 10 000 finländare tagit ut partiell ålderspension, och den har således betalats till över 37 000 personer hittills.

I slutet av år 2019 fanns 24 600 löpande partiella ålderspensioner, 6 000 mer än år 2018. Totalt har 10 400 partiella ålderspensioner upphört.

Partiell ålderspension medför en bestående minskning av den slutliga pensionen. De yngsta med rätt till pensionen, dvs. de födda år 1958, fick i genomsnitt en förtidsminskning på 123 euro i månaden.

–  De yngsta med rätt till pensionen kan nu ta ut den tidigast tre år före pensionsåldern. Även om förtidsminskningen minskar pensionen allt mer, ser det inte ut att påverka beteendet, berättar utvecklingschef Jari Kannisto från Pensionsskyddscentralen.

Nio av tio pensioner är förtida, dvs. börjat före den pensionsålder som fastställts för åldersklassen i fråga. En betydande del av dem som valt pensionen tar ut ålderspension genast när det är möjligt.

Två av tre fortsatte arbeta

Nära 90 procent av dem som valt den partiella ålderspensionen tog ut den till 50 procent, och den var då i genomsnitt 800 euro i månaden. Medianen var 720 euro i månaden.

Över hälften (57 %) av dem som valt pensionen var män. De motiveras att söka pensionen eventuellt eftersom de har en genomsnittligt kortare livslängd och bättre inkomstnivå än kvinnor.

Av dem som valt pensionen fortsatte drygt två tredjedelar att arbeta. Största delen arbetar på den privata sektorn.

– Det verkar som om var tredje som fortsätter arbeta minskar på arbetet. Om downshiftarna fortsätter arbeta efter den lägsta pensionsåldern, fungerar pensionen enligt sitt syfte. Det här finns det dock ingen information om ännu, konstaterar Kannisto.

Genomsnittlig arbetslivspension drygt 2 000 euro

Arbetslivspensionen trädde i kraft i början av år 2018. Vid utgången av fjolåret hade arbetslivspensionen beviljats allt som allt till 64 personer.

År 2019 inleddes 27 arbetslivspensioner och medelpensionen av dem var 2 080 euro i månaden. Vid utgången av året fanns 15 löpande arbetslivspensioner. Största delen av pensionstagarna är män.

Hittills har arbetslivspensionen kunnat pågå bara några månader före ålderspensionen. I framtiden kan arbetslivspensionens popularitet öka när den nedre gränsen för ålderspensionen stiger.

Partiell ålderspension

  • infördes i stället för deltidspension vid pensionsreformen år 2017
  • ger dem som fyllt 61 år en möjlighet att börja ta ut en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av sin intjänade pension
  • minskar pensionen permanent med en förtidsminskning på 0,4 procent per månad
  • kan också tas ut efter den lägsta pensionsåldern. Om partiell ålderspension börjar först efter den lägsta pensionsåldern, utökas den med en uppskovsförhöjning som är 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen skjuts upp
  • omfattas inte av någon kontroll av arbetstiden eller lönen. Pensionstagaren kan arbeta eller vara arbetslös och ta ut pensionen.

Arbetslivspension

  • kan beviljas arbetstagare som har fyllt 63 år och är födda år 1955 eller senare
  • förutsätter minst 38 års yrkesbana i ansträngande och slitsamt arbete
  • förutsätter ett läkarutlåtande om nedsatt arbetsförmåga
  • utgörs av pensionstagarens intjänade pension vid den tidpunkt då arbetslivspensionen börjar
  • betalas tills pensionstagaren uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Publikation: Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2018–2019

Nya pensionsslag (på webbplatsen Etk.fi)

Närmare:

Utvecklingschef Jari Kannisto, 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi

Bild: Katri Lehtola

Pressmeddelandets siffror har uppdaterats 31.3 kl. 10.00: I det ursprungliga meddelandets tredje textstycke stod det att det vid utgången av år 2019 fanns 25 500 löpande partiella ålderspensioner, 5 000 mer än år 2018. I verkligheten var de partiella ålderspensionernas antal 24 600 vid utgången av år 2019, vilket är 6000 fler än år 2018.

This is staging