Tillbaka till Aktuellt
26.3.2020

Finländarnas genomsnittliga månadspension steg för första gången över 1 700 euro. Den har reellt stigit nära 200 euro på ett årtionde. Nästan 40 procent fick mindre än 1 250 euro i månaden i pension. Pensionstagarnas andel växte i alla andra landskap förutom i Nyland. Där betalades också landets största pensioner, de minsta betalades i Södra Österbotten.

År 2019 var den genomsnittliga totalpensionen 1 716 euro i månaden, nästan 40 euro mer än år 2018. Medianpensionen var 1 497 euro i månaden, nästan 40 euro mer än år 2018.

Männens medelpension var 1 937 euro i månaden och kvinnornas 1 533 euro i månaden, dvs. en dryg femtedel mindre.

Den genomsnittliga pensionen har växt dryga 10 procent på ett årtionde

Finländarnas månadspension har på ett årtionde växt reellt med dryga 10 procent, vilket är nästan 200 euro. En månadspension år 2009 omvandlat till dagens penningvärde var i genomsnitt 1 530 euro. Medianen var 1 308 euro.

Trots att pensionerna blivit större, fick nästan 40 procent mindre än 1 250 euro i månaden i pension. Bland dem är två av tre kvinnor. Mer än 3 000 euro i pension fick sex procent av pensionstagarna. En klar majoritet av dem är män.

– Att den genomsnittliga nivån på pensionerna stigit beror på att tiden i arbetslivet blivit längre, att lönenivån stigit, de årliga indexhöjningarna och på det att de nya pensionerna i genomsnitt är klart större än de pensioner som upphört, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen.

Uppgifterna beskriver situationen i slutet av år 2019 och grundar sig på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens gemensamma statistik.

Genomsnittlig totalpension år 2019 efter kön kommunvis

Grankulla, Esbo och Helsingfors i topp bland kommunerna

Landets största pensioner betalades i Nyland, där pensionstagarna i genomsnitt fick en pension på 2 035 euro i månaden. Också på Åland (1 841 €) var pensionerna högre än genomsnittet i landet.

Alla andra landskap stannade under landets genomsnitt. De i genomsnitt minsta pensionerna betalades i Södra Österbotten, som är ett lantbruksdominerat landskap.

På kommunnivå är Grankulla i sin egen klass med en medelpension på 3 105 euro. Esbo (2 321 €) och Helsingfors (2 133 €) kommer på andra och tredje plats. Landets lägsta medelpension påträffas i Södra Österbotten i Storå (1 244 €).

Pensionärernas andel under 30 procent endast i Nyland

I Finland finns redan 1,5 miljoner personer som får egen pension. På ett årtionde har pensionärernas antal växt med 200 000 personer, vilket är 14 procent.

Av alla som fyllt 16 år i Finland är en tredjedel pensionstagare. I varannan kommun utgör pensionstagarna över 40 procent och i nära en femtedel över hälften av befolkningen över 16 års ålder.

Bland landskapen är det endast Nyland som har mindre än 30 procent pensionärer (26 %). Pensionstagarnas andel ökade i alla andra landskap, framför allt i Östra Finland. Där finns också landskapet med mest pensionärer, Södra Savolax (44 %). På följande platser kommer Kajanaland (43 %) och Kymmenedalen (41 %).

– Här syns förändringen av åldersstrukturen som sker i landskapen och kommunerna. De unga och de i arbetsför ålder flyttar till tillväxtcentra och huvudstadsregionen, berättar Palotie-Heino.

Kommunen med största andelen pensionstagare är Rautavaara (57 %) i Norra Savolax, där tre av fem som fyllt 16 år är pensionär. Kommunerna med minst pensionärer är Limingo i Uleåborgsområdet (21 %) och Esbo (22 %).

Egenpensionstagares befolkningsandel år 2019 efter kommun

Kajanaland har flest sjukpensionstagare bland befolkningen i arbetsför ålder

Ca 195 000 personer, dvs. nära sex procent av befolkningen i arbetsför ålder, är sjukpensionerade. Sjukpensionärernas antal minskade litet från år 2018. Av landskapen är andelen sjukpensionstagare av befolkningen som fyllt 16 år störst i Kajanaland (9,1 %) och minst på Åland (3,4 %).

Totalpensionsutgiften år 2019 var 32 miljarder euro, varav arbetspensionerna utgjorde 28,9 miljarder och FPA-pensionerna 2,3 miljarder.

Pensionsbeloppen i meddelandet avser pension före skatt.


Vad beskriver medelpensionen?

  • Den genomsnittliga pensionen per månad till personer som får arbetspension eller folkpension och bor i Finland.
  • Här ingår inte de som får deltidspension, partiell ålderspension eller endast familjepension.

Statisk över pensionstagarna i Finland (Statistiksida på Etk.fi och tabeller)
Totala pensionsutgifter (Statistiksida på Etk.fi)
Pensionsskyddscentralens nya pensionsräknare (Arbetspension.fi, beaktar inkomstutvecklingen)
Dynamisk infografik: Keskieläke maakunnittain 1992–2019 (Medelpensionen landskapsvis)

Närmare:

Statistikchef Tiina Palotie-Heino tfn 029 411 2147, fornamn.efternamn(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139, fornamn.efternamn(at)etk.fi

This is staging