Tillbaka till Aktuellt
16.9.2019

Arbetskraftens fria rörlighet är en av EU:s viktigaste principer. För att kunna garantera var och en fri rörlighet och samtidigt säkerställa rätten till social trygghet måste myndigheterna samarbeta i god anda, konstaterades det på EU-nätverkets Moves-seminarium i Finland.

Ett tätare samarbete och ökat förtroende mellan socialförsäkringsinstitutioner och sakkunniga ses som en lösning för att garantera medborgarna fri rörlighet och rätt till social trygghet som arbetstagare.

På ett seminarium som ordnades på Pensionsskyddscentralen 13.9 belystes EU:s princip om lojalt samarbete och dess bakgrund, syfte och verkställighet av socialförsäkringsexperter från flera länder.

Erfarenheter av välfungerande samarbete

Principen om samarbete förutsätter att olika aktörer och myndigheter i EU:s medlemsländer litar på myndigheterna i de andra länderna.

Samarbetet stöter dock ofta på utmaningar i den mångkulturella och -språkiga gemenskapen.  På seminariet diskuterades detta öppet. Experterna tog upp olika länders perspektiv och tillvägagångssätt som konstaterats vara bra.

De första anförandena på seminariet hölls av ansedda sakkunniga på EU:s lagstiftning om social trygghet.  Jean-Philippe Lhernould från universitetet i Poitiers belyste bakgrunden till principen om samarbete som bygger på förtroende.  Bernhard Spiegel från det österrikiska socialministeriet kompletterade med en analys om hur principen fungerar i EU-lagstiftningen om social trygghet.

Under eftermiddagen fick man höra positiva erfarenheter av välfungerande och effektivt myndighetssamarbete i såväl Finlands och Estlands som Sveriges och Danmarks exempel. Resultaten blir direkt synliga i medborgarnas vardagsliv bl.a. som vetskap om vilket land som betalar ut föräldraförmåner eller i vilket land en person tjänar in pension.

Tekniken utvecklas, men viktigast är förtroendet

Lagstiftningen om samordning av de sociala trygghetssystemen i olika EU-länder när människor rör sig över gränserna fungerar inte, om det inte finns förtroende och lojalt samarbete mellan myndigheterna i de olika länderna. 

MoveS-seminaarin osallistujia 13.9.2019 Eäketurvakeskuksessa.
Erfarenheter av myndighetssamarbetet diskuterades på MoveS-nätverkets seminarium på Pensionsskyddscentralen.

Ett välfungerande samarbete kommer att underlättas av Europeiska arbetsmyndigheten, som grundats i år, och det s.k. EESSI-systemet för elektroniskt informationsutbyte, som ska komma i gång.  Dessutom ska EU-lagstiftningen om samordning av den sociala tryggheten revideras så att den också ska bättre stöda samarbetet mellan medlemsstaternas socialförsäkringsinstitutioner.

Seminariet ordnades av EU:s MoveS-nätverk och dess finländska medlemmar på Pensionsskyddscentralen och FPA.  Föredragen kommer att publiceras senare i höst på MoveS-nätverkets webbplats.


Vad är MoveS-nätverket?

  • MoveS är ett nätverk som består av juridiska experter från alla EU-och EES-länder.
  • Nätverket fungerar som juridiskt stöd för Europeiska kommissionen i frågor som gäller arbetstagarnas fria rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen.
  • Nätverket eftersträvar att öka medlemsstaternas sakkunnigas kunskaper och kompetens i fråga om den fria rörligheten för arbetstagare och samordningen av den sociala tryggheten i Europa genom att bl.a. ordna seminarier och författa rapporter.

 


Foto: iStock
Foto från seminariet: Noora Allenius

This is staging