Tillbaka till Aktuellt
15.9.2020

I Pensionsskyddscentralens enkätundersökning studerades hurdana servicekanaler människor vill använda för att granska uppgifterna om sin egen pension och vilka uppgifter de är intresserade av. Utredningen gjordes på uppdrag av arbetspensionsbolagen.

I undersökningen utreddes finländarnas kunskapsnivå i fråga om pensioner och deras intresse att ta reda på uppgifter om sin arbetspension. Dessutom tillfrågades svararna om hur väl olika servicekanaler lämpade sig som källa till information om deras egen pension. Enkäten besvarades av drygt tusen personer i åldern 20–67 år.

Bäst kände man till den lägsta åldern för ålderspension och den pension som man redan tjänat in, medan osäkerheten var störst i fråga om den framtida pensionens storlek. Det fanns också mycket ovetskap om hur förvärvsinkomster och företagarinkomster påverkar pensionen och hur fortsatt förvärvsarbete påverkar pensionens belopp.

Ca tre av fyra svarare är intresserade av att få närmare information om sådant som gäller pensionen. Mest intresserade den redan intjänade pensionens storlek. En uppskattning av pensionens storlek när den börjar och de egna inkomsternas inverkan på pensionen väckte nästan lika mycket intresse. Kvinnor var något mer intresserade än män att få närmare information om sin pension.

Hälften av svararna ser det som mycket viktigt och mer än fyra av fem som åtminstone ganska viktigt att det finns en möjlighet att kontrollera sina pensionsuppgifter i en elektronisk tjänst. Svararna ombads att utvärdera de nuvarande tjänsterna och eventuella nya tjänster som källor till information om deras egen pension. Den tjänst som fick mest understöd var den egna nätbanken. Näst mest understöddes brev som postas hem, arbetspensionssektorns gemensamma webbtjänst Arbetspension.fi och skattemyndigheternas webbtjänst MinSkatt. Nätbanken och MinSkatt skulle vara nya tjänster, och det krävs lagändringar för att de ska kunna tas i bruk.

Fler än två av tre svarare kontrollerade sina uppgifter i de källor som finns mera sällan än en gång om året. De som fyllt 50 granskade oftast sina uppgifter. Av svaren att döma skulle en möjlighet att kontrollera pensionsuppgifterna via nätbanken eller MinSkatt kunna få människor att göra det oftare.

Undersökningen beställdes av styrgruppen för gemensamma tjänster för pensionsförsäkringen. Gruppens ordförande, försäkringsdirektör Tiina Nurmi på Ilmarinen, bedömer att pensionsförsäkrarna kan använda sig att undersökningsresultaten när de utvecklar sina e-tjänster. För att tjänsterna ska kunna utsträckas till nya servicekanaler behöver emellertid också lagstiftningen dryftas.  

Närmare:

Tiina Nurmi
ordförande, styrgruppen för gemensamma tjänster för pensionsförsäkringen
försäkringsdirektör, Ilmarinen
050 402 9275
tiina.nurmi(at)ilmarinen.fi

Katri Raatikainen
direktör, Pensionsskyddscentralen
050 542 1359
katri.raatikainen(at)etk.fi

Foto: iStock

This is staging