Forskningsområden

  • Faktorer som påverkar sjukpensionering
  • Förändringar i sjukpensionsfrekvens, benägenheten att söka sjukpension och antalet avslag på ansökningar
  • Uppföljning av personer som fått rehabiliteringsstöd, inlett yrkesinriktad rehabilitering eller fått avslag på sjukpensionsansökan

Presentation

Jag forskar i ett brett fält av frågor som gäller sjukpensioner. I synnerhet intresserar jag mig för de faktorer som påverkar sjukpensionering och de förändringar som skett i sjukpensionsövergångarna. På senare tid har min forskning bl.a. handlat om riskfaktorer för sjukpensionering, förändringar i sjukpensionsfrekvensen och avslagsandelen och sambandet mellan faktorer på företagsnivå å ena sidan och sjukpensionering och valet att söka yrkesrelaterad rehabilitering å andra sidan. I huvudsak bygger min forskning på omfattande registermaterial. Jag samarbetar med forskare vid bl.a. FPA, Arbetshälsoinstitutet och olika universitet.

Pågående forskningsprojekt

  • Sjukpensionering och återgång i arbete efter rehabiliteringsstöd
  • Förändringar i arbetsoförmågan på 2000-talet
  • Utvecklingen av upplevd arbetsförmåga i olika befolkningsgrupper

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

This is staging