Forskningsområden

 • Ekonomisk ojämlikhet, fattigdom
 • Övergången från utbildning till arbetsliv och andra övergångar i unga vuxnas liv
 • Pensionärernas ekonomi

Presentation

Mina forskningsområden har kretsat kring frågor i anslutning till ekonomisk ojämlikhet och utkomst. Framför allt har jag studerat fattigdom samt klientskap inom utkomststöd. Jag har ofta närmat mig frågorna jag studerat ur ett longitudinellt perspektiv och utifrån livsloppet samt genom att dra nytta av registermaterial. Till min kompetens hör också mätning av fattigdom och ekonomisk ojämlikhet. Allt som allt är jag i stort intresserad av samhällsvetenskaplig kvantitativ forskning.

Pågående forskningsprojekt

 • [Nuorten työskentelemisen yleisyys, taustatekijät ja yhteys eläkkeiden karttumiseen]

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

 • Ilmakunnas, S. & Ilmakunnas, I. (2019) Riittääkö eläke? Talous & yhteiskunta 1/2019: 44–51.
 • Ilmakunnas, I. (2019) Economic difficulties during the transition into adulthood in Finland: A register-based study. Turun Yliopiston Julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis Sarja – Ser. B-Osa – Tom. 474 Humaniora.
 • Lorentzen, T. & Bäckman, O. & Ilmakunnas, I. & Kauppinen, T. M. (2019) Pathways to adulthood: Sequences in the school-to-work transition in Finland, Norway and Sweden. Social Indicators Research 141 (3): 1285–1305.
 • Mukkila, S. & Ilmakunnas, I. & Moisio, P. & Saikkonen P. (2019) Köyhyys ja perusturvan riittävyys. Teoksessa Kestilä, L. & Karvonen, S. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Helsinki, 79–93.
 • Tervola, J. & Ilmakunnas, I. & Moisio, P. (2019) Why is the adequacy of Finnish basic social security under special scrutiny by the Council of Europe? A critical review. Research on Finnish Society 12: 67–70.
 • Ilmakunnas, I. & Moisio, P. (2018) Social assistance trajectories among young adults in Finland – What are the determinants of welfare dependency? Social Policy & Administration 53 (5): 693–708.
 • Ilmakunnas, I. (2018) Trigger events and poverty transitions among young adults in Finland after leaving the parental home. Social Science Research 70: 51–54.
 • Ilmakunnas, I. (2018) Risk and Vulnerability in Social Assistance Receipt of young adults in Finland. International Journal of Social Welfare 27 (1): 5–16.
 • Ilmakunnas Ilari & Kestilä Laura & Karvonen S. & Kauppinen T. M. (2017) Elämänkulku terveyssosiologisessa tutkimuksessa. Teoksessa Karvonen, S. & Kestilä, L. & Mäki-Opas, T. (toim.) Terveyssosiologian linjoja. Gaudeamus Helsinki University Press: Helsinki, 76–94.
 • Ilmakunnas, I. & Kauppinen, T. M. & Kestilä, L. (2015) Sosioekonomisten syrjäytymisriskien kasautuminen vuonna 1977 syntyneillä nuorilla aikuisilla. Yhteiskuntapolitiikka 80 (3): 247–262.

This is staging