Tutkimusaiheet

 • Taloudellinen eriarvoisuus, köyhyys ja huono-osaisuus
 • Siirtymä koulutuksesta työelämään ja muut nuoren aikuisuuden siirtymät
 • Eläkeläisten toimeentulo

Esittely

Tutkimuskohteinani on ollut taloudelliseen eriarvoisuuteen ja toimeentuloon liittyvät kysymykset. Etenkin olen tarkastellut köyhyyttä ja toimeentulotukiasiakkuutta. Olen usein lähestynyt tarkastelemiani kysymyksiä pitkittäis- ja elämänkulkunäkökulman avulla sekä hyödyntämällä rekisteriaineistoja. Osaamiseeni kuuluu myös köyhyyden, huono-osaisuuden ja taloudellisen eriarvoisuuden mittaaminen. Kaiken kaikkiaan olen kiinnostunut laaja-alaisesti yhteiskuntatieteellisestä määrällisestä tutkimuksesta.

Käynnissä olevat hankkeet

 • Nuorten työskentelemisen yleisyys, taustatekijät ja yhteys eläkkeiden karttumiseen

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

 • Ilmakunnas, S. & Ilmakunnas, I. (2019) Riittääkö eläke? Talous & yhteiskunta 1/2019: 44–51.
 • Ilmakunnas, I. (2019) Economic difficulties during the transition into adulthood in Finland: A register-based study. Turun Yliopiston Julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis Sarja – Ser. B-Osa – Tom. 474 Humaniora.
 • Lorentzen, T. & Bäckman, O. & Ilmakunnas, I. & Kauppinen, T. M. (2019) Pathways to adulthood: Sequences in the school-to-work transition in Finland, Norway and Sweden. Social Indicators Research 141 (3): 1285–1305.
 • Mukkila, S. & Ilmakunnas, I. & Moisio, P. & Saikkonen P. (2019) Köyhyys ja perusturvan riittävyys. Teoksessa Kestilä, L. & Karvonen, S. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Helsinki, 79–93.
 • Tervola, J. & Ilmakunnas, I. & Moisio, P. (2019) Why is the adequacy of Finnish basic social security under special scrutiny by the Council of Europe? A critical review. Research on Finnish Society 12: 67–70.
 • Ilmakunnas, I. & Moisio, P. (2018) Social assistance trajectories among young adults in Finland – What are the determinants of welfare dependency? Social Policy & Administration 53 (5): 693–708.
 • Ilmakunnas, I. (2018) Trigger events and poverty transitions among young adults in Finland after leaving the parental home. Social Science Research 70: 51–54.
 • Ilmakunnas, I. (2018) Risk and Vulnerability in Social Assistance Receipt of young adults in Finland. International Journal of Social Welfare 27 (1): 5–16.
 • Ilmakunnas Ilari & Kestilä Laura & Karvonen S. & Kauppinen T. M. (2017) Elämänkulku terveyssosiologisessa tutkimuksessa. Teoksessa Karvonen, S. & Kestilä, L. & Mäki-Opas, T. (toim.) Terveyssosiologian linjoja. Gaudeamus Helsinki University Press: Helsinki, 76–94.
 • Ilmakunnas, I. & Kauppinen, T. M. & Kestilä, L. (2015) Sosioekonomisten syrjäytymisriskien kasautuminen vuonna 1977 syntyneillä nuorilla aikuisilla. Yhteiskuntapolitiikka 80 (3): 247–262.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging