Tillbaka till Aktuellt
8.1.2020

Med hjälp av en ny räknare kan man bedöma pensionseffekten av familjeledighetsperioder av olika längd och jämföra pensionstillväxten med den pension som skulle tjänas in av arbete under motsvarande tid. Räknaren har utarbetats av Pensionsskyddscentralen och ingår i ett projekt om pensionsskillnader mellan kvinnor och män. På FPA:s webbsidor för barnfamiljer finns också en länk till räknaren.

När en förälder är hemma och sköter barn tjänar föräldern in pension under den tid som han eller hon får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller hemvårdsstöd. Med räknaren kan man bedöma hur man ska fördela familjeledigheterna även ur pensionssynvinkel. Båda föräldrarna beräknar sin egen pensionstillväxt.

– Under moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet tjänas pension in nästan på samma sätt som när man arbetar, medan långa perioder med hemvårdsstöd sänker pensionen, säger Suvi Ritola, specialsakkunnig vid Pensionsskyddscentralen.

Under moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet tjänas arbetspension in utifrån inkomsten, så att den årsinkomst som ligger till grund för föräldraförmånen höjs med 21 procent. Sedan 2005 har man under tid med hemvårdsstöd tjänat in pension som bekostas av statliga medel. Pension tjänas då in enligt ett fast belopp (förmånens grund 757,14 euro/månad enligt 2020 års nivå).

Räknaren kan användas på finska, svenska och engelska.

Ojämn fördelning av familjeledigheter inverkar på pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män

Syftet med projektet om pensionsskillnader mellan kvinnor och män är att väcka diskussion om skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner och öka medborgarnas och beslutsfattarnas kunskaper om orsakerna till skillnaderna. Ojämn fördelning av familjeledigheter inverkar på uppkomsten av pensionsskillnader. Även andra faktorer ligger bakom pensionsskillnaderna.

Projektet leds av social- och hälsovårdsministeriet och genomförs i samarbete med Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och Arbetspensionsförsäkrarna Tela. Projektet har fått finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020).

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds för närvarande en reform av familjeledigheterna i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

Räknare för hur familjeledigheter påverkar pensionen  (Arbetspension.fi)
FPA:s webbsidor för barnfamiljer (fpa.fi)
Projekt: Att minska pensionsskilnaderna mellan könen (stm.fi)
Reformen av familjeledigheterna (stm.fi)

Närmare:

Suvi Ritola, specialsakkunnig, Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2634 fornamn.efternamn@etk.fi (räknaren)
Taina Riski, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 196 fornamn.efternamn@stm.fi (projektet om pensionsskillnader mellan kvinnor och män)
Liisa Siika-aho, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 085 fornamn.efternamn@stm.fi (reformen av familjeledigheterna)
Karoliina Koskenvuo, forskningschef, FPA, tfn 050 552 2157 fornamn.efternamn@kela.fi (FPA:s förmåner)

Foto: Gettyimages

This is staging