Tillbaka till Aktuellt
16.3.2020

De sjunkande börskurserna påverkar värdet av pensionsanstalternas placeringar, men inte utbetalningen av pensionerna.

Pensionsbolagen har placerat en betydande del av sina tillgångar på världens aktiemarknader. När kurserna går ner gör bolagen kalkylmässiga förluster. Det hotar emellertid inte utbetalningen av pensionerna, de betalas normalt i rätt tid.

Pensionsskyddscentralen betjänar sina kunder på vanligt sätt per telefon och på nätet. Vårt kundtjänstställe är stängt tills vidare.

Direktör Jaakko Kianders blogginlägg i svensk översättning (tillagts i nyheten 17.3.2020):

Livet fortsätter och pensionerna betalas ut normalt, fast coronaepidemin begränsar rörligheten

Coronavirusepidemin håller nu på att försätta många länder i undantagstillstånd i snabb takt. Också i Finland ser allt ut att stanna upp. Det är nödvändigt för att begränsa spridningen av sjukdomen. Samtidigt har isoleringen kännbara effekter på ekonomin. Inför förestående problem har börserna i världen redan rasat och placerarnas osäkerhet ser ut att fortsätta.

De som hos oss först råkar ut för problem är små och medelstora företag inom servicebranscher och transport. Kunderna försvinner, föreställningar och resor ställs in. Det innebär en brant nedgång av omsättningen och inom kort också betalningssvårigheter för företagen.

Finlands regering liksom regeringar i andra länder går in för exceptionella stödåtgärder för att förhindra att dessa svårigheter tillspetsas och leder till konkurser och arbetslöshet. Som en del av åtgärderna för att underlätta situationen kommer det att införas flexibilitet i fråga om företagens och företagarnas arbetspensionsavgifter. Bankerna är också beredda att erbjuda extra betalningstid till såväl företag som hushåll.

Pensionsanstalterna har placerat en betydande del av sina tillgångar på världens aktiemarknader. När kurserna nu går ner gör de kalkylmässiga förluster. Det hotar dock inte utbetalningen av pensionerna: de betalas normalt i rätt tid. Under krisen är det viktigt att så mycket som möjligt fortgår utan störningar. För hushållen är det naturligtvis särskilt viktigt att löner och pensioner betalas ut. Det är pensionssystemets grunduppgift och den kommer det att sköta.

Läs mer:

This is staging