Tillbaka till Aktuellt
14.6.2019

De misstänkta ekonomiska brott som på sistone kommit till Pensionsskyddscentralens (PSC) kännedom har handlat om större penningbelopp än tidigare och begåtts mycket planmässigt. En betydande del av de bedrägerifall som nu undersöks är grova.

Syftet med att undvika att försäkra arbetskraft har varit att uppnå betydande ekonomisk vinning och också konkurrensfördelar i förhållande till företag som sköter sina förpliktelser som sig bör.  Svart arbetskraft har utnyttjats i större omfattning än förr och på det sättet har samhället orsakats avsevärd skada.   

-En möjlig förklaring till trenden är att den yrkesmässiga brottsligheten har ökat inom arbetskraftsintensiva branscher. Å andra sidan har också myndighetssamarbetet utökats och man har oftare kunnat identifiera försummelse av försäkringen i omfattande ekobrottshelheter, säger avdelningschef Matti Ruotanen på PSC:s övervakningsavdelning.

Arbetstagarnas pensioner tryggas genom övervakningen

PSC fungerar som en del av den administrativa brottsbekämpningen. Den övervakar att företagarna bl.a. uppfyller sina lagstadgade försäkringsskyldigheter.  Myndigheternas övervakning och effektiva samarbete gör det svårare för sådana företag som försummar sina förpliktelser och gör fel att fungera.  

-Målet för PSC:s övervakning är att se till att arbetstagarna får sitt rättmätiga pensionsskydd och garantera att pensionsbolagen har förutsättningar att driva in försäkringsavgifter i realtid. Det hör till PSC:s lagstadgade uppgifter att på detta sätt övervaka att företagens arbetspensionsförsäkring är lagenlig, säger Ruotanen.

PSC vidtar så realtida åtgärder som möjligt mot företag som försummar sina skyldigheter.  På det sättet försvagas verksamhetsförutsättningarna för allvarlig ekonomisk brottslighet, risken att bli fast ökar och bedräglig verksamhet blir överlag ekonomiskt mindre lockande.  

När är det fråga om arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri? 

Ett arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri är ofta en del av en större helhet av ekonomisk brottslighet med skattebedrägerier, bokföringsbrott och arbetsbrott. I strafflagen har brottet arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri funnits sedan år 2007. Enligt lagen är det ett brott mot den offentliga ekonomin.   

Till sin karaktär är arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri ett underlåtenhetsbrott såsom skattebedrägeri.  Det finns två grader av bedrägerier:  

  • Arbetsgivaren kan göra sig skyldig till arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri, om arbetsgivaren försummar försäkringen helt eller lämnar bristfälliga uppgifter till pensionsbolaget och det därför inte är möjligt att fastställa försäkringsavgiften till rätt belopp.
  • Grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri är det fråga om, när det eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning eller om brottet begås särskilt planmässigt och arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägerier även bedömt som helhet är grovt. 

This is staging