Tillbaka till Aktuellt
22.5.2019

Befolkningen åldras i alla EU-länder.  Hurdana pensioner kan vi vänta oss i Europa? Är systemen finansiellt och socialt hållbara?  Hur kan man svara på reformbehov?

Konferensen Pension Adequacy in Europe – Today and Tomorrow som ordnas i september är ett av evenemangen som ordnas i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap. Där samlas experter på pensioner och pensionspolitik från olika länder.

På konferensen ska frågan om hur adekvata pensionerna är i Europa granskas ur både forskningens och EU-politikens perspektiv. På en mer detaljerad nivå behandlar konferensen teman som pensionärernas ekonomiska välfärd, tjänsternas roll som en del av pensionärernas välfärd och företagarnas pensionsskydd.

Bland huvudtalarna på konferensen finns Rudi van Dam, en av de mest ansedda experterna på sociala indikatorer i Europa. Han anser att indikatorer som mäter pensionssystem borde vara mångsidigare. I framtiden behövs enhetligare information som underlag för bedömningen av den ekonomiska välfärden bland pensionärer och äldre.

Som avslutning riktas blicken mot framtiden. Hur kommer pensionsskyddets nivå att se ut i framtiden och vilken roll spelar EU i utvecklingen? Detta diskuteras i en paneldiskussion av pensionsforskarna Yves Stevens och Axel West-Pedersen, kommissionens representant Katarina Ivanković Knežević och OECD:s representant Monika Queisser. Paneldiskussionen leds av direktör Mikko Kautto från Pensionsskyddscentralen.

Finlands nya social- och hälsovårdsminister öppnar konferensen och SPC-ordföranden Rait Kuuse summerar anförandena i slutet av dagen.

Hur ska man mäta hur pensionärer klarar sig ekonomiskt?

På konferensen diskuteras också hur man ska mäta pensionärernas ekonomiska välfärd och vilken roll den europeiska rapporten Pension Adequacy Report (PAR) spelar i den helhet som pensionspolitiken bildar i EU.

Arbetet med att ta fram en ny rapport inleds hösten 2019.
– På konferensen diskuteras hurdan en rapport som utvärderar pensionsskyddets nivå bör vara och vad den används till, säger Kautto.

Talarna har erfarenhet av både arbetet i EU:s kommitté för socialt skydd (SPC) och beredning av ärenden som man vill främja inom EU. De kan ta ställning till vad som borde följa av att pensionsskyddets tillräcklighet granskas.

– Inom EU studeras pensionerna separat ur hållbarhetssynvinkel och tillräcklighetssynvinkel. Gemensam granskning och gemensamma slutsatser görs det ändå bara lite, konstaterar Kautto.

Konferensen ordnas av Pensionsskyddscentralen i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet i Musikhuset i Helsingfors den 17 september 2019.

Läs mer och anmäl dig till konferensen

Om du har frågor om konferensen, kan du ta kontakt med Kati Kuitto, kati.kuitto(at)etk.fi.

Foto: Karoliina Paatos

This is staging