Tillbaka till Aktuellt
13.2.2019

De som börjar arbeta utomlands kan bevara kopplingen till den sociala tryggheten och förmånerna i hemlandet och undvika lönebikostnader i arbetslandet. Beviset på det är ett A1-intyg.

Det är möjligt att få ett A1-intyg, om man ska arbeta tillfälligt i ett annat EU-land eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med. Med intyget kan man visa att man arbetar i det andra landet t.ex. som en utsänd arbetstagare.

Det säger något om volymen av arbetskraftens rörlighet att EU-länderna år 2017 utfärdade nästan tre miljoner A1-intyg.

– Migrerande arbetstagare inom EU gör årligen en allt större insats och ökningen är snabb. En bidragande orsak till att fler intyg beviljas är emellertid också att kontrollen är striktare, säger utvecklingschef Karoliina Nurmi på Pensionsskyddscentralens juridiska avdelning.

Europeiska kommissionens statistik visar att ca 23 000 utsända arbetstagare år 2017 kom till Finland med ett A1-intyg, huvudsakligen från Estland, Tyskland och Polen.

År 2018 utfärdade Finland mer än 12 000 A1-intyg till personer som skulle arbeta utomlands. Ökningen har varit kraftig också i Finland, för år 2018 utfärdades ca 2000 fler intyg än året innan.

Polen utfärdar ensamt ca 600 000 A1-intyg per år. Av arbetskraften i Slovenien har ca fem procent arbetat utomlands. De övriga länder som inom EU-området utfärdar flest intyg är Tyskland, Spanien och Italien. Den största branschen är byggsektorn, men också inom transportbranschen är arbetskraftens rörlighet över gränserna stor.

Robotik försnabbar servicen

I Finland har antalet utfärdade intyg mer än fördubblats på tio år. I fråga om dem som reser ut från Finland är det Pensionsskyddscentralen som avgör om intyg utfärdas.

Handläggningen går snabbare, om ansökan lämnas in genom e-tjänsten. En del av de ansökningar som kommer in genom e-tjänsten kan avgöras automatiskt. Genom e-tjänsten kan kunden också kontrollera hur handläggningen av ärendet framskrider.

–Vi avgör redan en tredjedel av ansökningarna automatiserat. Så kan vi leverera ett färdigt A1-intyg omgående till arbetsgivaren och arbetstagaren, säger Nurmi.

De sakkunniga på Pensionsskyddscentralen samarbetar också mycket med de andra länderna för att göra försäkringsfrågorna kring utlandsarbete klarare. Om kriterierna för status som utsänd arbetstagare inte uppfylls, hänvisar man arbetstagaren till socialförsäkringen i arbetslandet.

Läs mer: 
Posting of workers 2017 (pdf, statistikrapport från Europeiska kommissionen)

Databaser och tidsserier om arbetskraftens rörlighet (Europeiska kommissionens statistik)

Statistik om utsända arbetstagare (på Etk.fi)

Försäkring av utlandsarbete och ansökan om intyg (på Etk.fi)

Närmare:  
Utvecklingschef Karoliina Nurmi, 029 411 2357, karoliina.nurmi(at)etk.fi

Kontaktuppgifter till Pensionsskyddscentralens kundtjänst

Vad är ett A1-intyg?

  • Personer som arbetar tillfälligt i ett annat EU-land eller avtalsland kan omfattas av den sociala tryggheten i det sändande landet (t.ex. Finland).
  • A1-intyget, som har samma form i alla EU-länder, visar att arbetstagaren omfattas av lagstiftningen om social trygghet i utgångslandet.
  • De lagstadgade socialförsäkringsavgifterna för en person som fått ett A1-intyg betalas till det land som utfärdat A1-intyget och inte till arbetslandet.
  • Enligt EU-bestämmelserna ska lagstiftningen i endast ett land i sänder tillämpas på en person. Huvudregeln är att arbete försäkras i det land där det utförs.

Vilken nytta har man av ett A1-intyg?

  • A1-intyget innebär att det företag som låter utföra arbetet i utlandet betalar socialförsäkringsavgifterna till utgångslandet (Finland).
  • Då tjänar arbetstagaren in pension enligt finsk lagstiftning. Dessutom får arbetstagaren t.ex. eventuell sjukdagpenning från Finland.
  • Pensionsskyddscentralen utfärdar intyget, skickar det till sökanden och informerar FPA och pensionsanstalten om det.
  • FPA skickar ett europeiskt sjukvårdskort till dem som arbetar i ett annat EU-land.

Illustration:  Jouko Ollikainen 

This is staging