Tillbaka till Aktuellt
19.6.2019
Iäkäs miestyöntekijä sekoittaa maalia.

Företagare tror klart oftare än löntagare att de kommer att fortsätta arbeta.  Största orsaken är att arbetet är trevligt och intressant, men det finns också ekonomiska skäl i bakgrunden. Endast hälften av företagarna upplever att de betalar in till en tillräcklig pension för sig själva.  En del tänker fortsätta arbeta för att de har tjänat in för lite pension.

Största delen (62 %) av företagarna tänker fortsätta arbeta när de har uppnått pensionsåldern.  Ungefär en femtedel tror att de kommer att arbeta fram till pensionsåldern. Var åttonde företagare planerar att sluta arbeta före pensionsåldern.

Uppgifterna framgår av Pensionsskyddscentralens undersökning av företagarnas pensionsplaner och upplevda arbetsförhållanden.

Företagarna uppskattar att de kommer att arbeta vidare efter att ha uppnått pensionsåldern två gånger oftare än löntagare.  Två av tre företagare fortsätter arbeta för att de tycker om det. Engagemanget i arbetet, påverkningsmöjligheterna och entusiasmen över arbetet ökar planerna på fortsättning.

Ålder och utbildning spelar också in.

– En typisk företagare som planerar att arbeta vidare än en högutbildad man över 60 år, som är entusiastisk över sitt arbete och tror att hans hälsa kommer ett tillåta arbete ända till pensionsåldern, säger nationalekonom Satu Nivalainen på Pensionsskyddscentralen.

En tredjedel av företagarna upplever att de betalar in för litet till pensionsförsäkringen

Var fjärde företagare tänker arbeta vidare efter att ha uppnått pensionsåldern, om det bara finns jobb. Var tolfte arbetar vidare av ekonomiska skäl.

De som fortsätter av ekonomiska skäl upplever oftare arbetet som ansträngande och betvivlar att deras hälsa räcker till jämfört med de andra grupperna.  De är också oftare ensamboende ensamföretagare som upplever att de inte har tjänat in en tillräcklig pension.

Endast hälften av företagarna uppger att de betalar in till en tillräcklig pension för sig själva. En tredjedel upplever att de inte betalar in tillräckligt. Resten kunde inte svara eller betalade inte alls, eftersom de redan fick pension.

– I undersökningen sammankopplas ekonomiskt tvång att arbeta vidare med för lite inbetalningar till pensionsförsäkringen, dvs. en del av företagarna lappar upp den låga pensionen genom att arbeta längre, säger nationalekonom Sanna Tenhunen på Pensionsskyddscentralen.

Hälften av företagarna är mycket nöjda med sitt arbete

Nästan en tredjedel av företagarna uppger att deras arbetsveckor uppgår till minst 50 timmar och nästan var tredje upplevde att de försummar saker hemma på grund av arbetet.

Å andra sidan var nästan hälften (45 %) av företagarna mycket nöjda med sitt arbete och lika många uppger att de är entusiastiska över sitt arbete.

– Företagare är nöjdare med sitt arbete och mera engagerade i det än löntagare. De har mera påverkningsmöjligheter, men å andra sidan också mera arbetsbelastning, säger Nivalainen.

Undersökningen grundar sig på Statistikcentralens material Arbetskraftsundersökning.  Frågor om pensionsplanerna ställdes till företagare som fyllt 50 år, sammanlagt 1 250 personer.

Publikation:
Yrittäjien eläkeaikeet – työolojen ja eläketurvan merkitys. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1/2019.

Närmare:
Nationalekonom Satu Nivalainen, tfn 029 411 2151, satu.nivalainen(at)etk.fi
Nationalekonom Sanna Tenhunen, tfn 029 411 2492, sanna.tenhunen(at)etk.fi

Foto: iStock

This is staging