Tillbaka till Aktuellt
4.6.2019
Tietokoneen näppäimistön päällä lukkokuvake ja teksti open access.

Pensionsskyddscentralen har inlett parallellpublicering av sina forskningsartiklar, vilket är ett sätt av öppen publicering. Med öppen publicering blir forskningsresultaten tillgängliga för så många som möjligt.

Parallellpubliceringen innebär att forskningsartiklar eller manuskriptversioner som publicerats utanför Pensionsskyddscentralens egna publiceringsserier sparas i ett öppet publikationsarkiv. Pensionsskyddscentralen använder Julkari som är ett öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

– Fint att Pensionsskyddscentralen är bland de första forskningsinstituten som tagit i bruk parallellpublicering och därmed är med och främjar tillgängligheten till vetenskapligt underbyggd kunskap, säger Susan Kuivalainen, chef för forskningsavdelningen.

Allt oftare publiceras forskningsresultat från Pensionsskyddscentralen i vetenskapliga tidskrifter som alla inte har tillgång till. Forskningsartiklar som utkommit i vetenskapliga tidskrifter är vanligtvis inte fritt tillgängliga, utan finns endast på förlagens egna sidor bakom betalmurar. Genom parallellpublicering får alla tillgång till forskningsartiklarna.

Vissa förlag tillämpar embargoperiod

Forskningsartiklarna sparas i Julkari i samband med att forskningsresultaten publiceras. Retroaktivt har forskningsartiklar sparats från år 2015.

– Förlagen tillåter att de godkända manuskriptversionerna av forskningsartiklarna sparas i publikationsarkivet. Det godkända manuskriptet är den sista versionen av en referentgranskad artikel och skiljer sig från den slutliga endast vad gäller utformningen, berättar informationsspecialist Kari Lindstedt.

En del av de vetenskapliga tidskrifterna har ändå en embargoperiod och i sådana fall blir forskningsresultaten fritt tillgängliga först 6–24 månader efter att de publicerats.

Om forskningsartikeln redan har publicerats öppet någon annanstans, sparar Pensionsskyddscentralen endast referensuppgifterna i Julkari.

Pensionsskyddscentralen bedriver forskningssamarbete med forskningsinstitut, sakkunniginstitut och universitet. När resultat från forskningssamarbeten publiceras sparar Pensionsskyddscentralen alltid åtminstone referensuppgifterna i Julkari. Själva forskningsartikeln sparas inte i Julkari om forskningsprojektet inte leds av Pensionsskyddscentralen.

Öppen publicering och parallellpublicering

  • Öppen publicering är en av grundpelarna i öppen vetenskap. Med öppen publicering är forskningsresultaten tillgängliga för så många som möjligt.
  • Parallellpublicering är ett sätt av öppen publicering (open access).
  • Parallellpublicering innebär att artikeln publiceras parallellt både i ett förlags tjänst och i en organisations publikationsarkiv.
  • Öppen publicering ökar märkbart på en artikels synlighet i sökmaskiner och hänvisningarna till den.
  • Forskningens samhälleliga inflytande är potentiellt större om den är lätt tillgänglig för beslutsfattarna.

Pensionsskyddscentralens forskningsartiklar i Julkari

Närmare: 
Informationsspecialist Kari Lindstedt, tfn 029 411 2428
Chef för forskningsavdelningen Susan Kuivalainen, tfn 029 411 2148

This is staging