Tillbaka till Aktuellt
21.3.2019

I början av april ändras rättigheten att få FPA-förmåner för dem som kommer till Finland för att arbeta här och dem som flyttar utomlands. Lagändringen påverkar också arbetstagare och företagare som utstationeras i tredje länder.

Ändringarna, som träder i kraft den 1 april, gäller däremot inte arbetstagare och företagare som blir utsända från Finland till EU- eller EES-länderna eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet. De ska ansöka om A1-intyg på samma sätt som förr och deras rätt att omfattas av den sociala tryggheten i Finland hålls oförändrad.

Den nya lagen påverkar dem som arbetar över gränserna

Fr.o.m. 1.4 har arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta här rätt till FPA-förmåner oberoende av anställningens längd eller antalet arbetstimmar i veckan, om lönen motsvarar det månatliga beloppet av grunddagpenning enligt utkomstskyddet för arbetslösa (minst 696,60 e/mån år 2019). FPA får löneuppgifterna från inkomstregistret, dit arbetsgivaren lämnar löneuppgifterna månatligen.

Om personen kommer till Finland av någon annan orsak än för att arbeta, bestäms rätten till förmåner på basis av bosättning. Med bosättningsbaserade förmåner avses t.ex. sjukförsäkringsförmåner och barnbidrag.

Arbetstagare som blir utsända till tredje länder, dvs. länder utanför EU, EES och avtalsländerna, bibehåller sin rätt till förmåner i högst fem år. Samma maximitid på fem år gäller också bl.a. forskare och biståndsarbetare. Före lagändringen har de kunnat bevara rätten till FPA-förmåner utomlands i upp till 10 år.

Företagare som är bosatta i Finland och som åker till tredje länder för att arbeta kan medan de arbetar utomlands få FPA-förmåner i högst 12 månader, förutsatt att företagaren har en FöPL-försäkring i kraft under hela den tid som utlandsarbetet fortgår.

De som åker till tredje länder i någon annan egenskap än utsänd arbetstagare eller företagare kan i fortsättningen vistas sex månader utomlands och bibehålla sin rätt till FPA-förmåner, i stället för 12 månader som har gällt hittills.

Utlandsvistelse påverkar FPA-förmånerna

Den som får förmåner och tänker åka utomlands ska helst meddela om vistelsens längd och syfte till FPA redan i förväg. Utgående från meddelandet utreder FPA hur flytten till utlandet påverkar utbetalningen av förmåner. I fortsättningen kommer FPA inte automatiskt att utfärda ett separat beslut om huruvida en person omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten.

Rätten till förmåner för personer som bor i Finland, arbetar i Finland eller vistas utomlands utredes som en del av avgörandet om en löpande förmån eller en ny förmån. Genom FPA:s e-tjänst kan var och en kontrollera sina uppgifter om bosättning i Finland eller utomlands, utgående från vilka FPA vid behov avgör rätten till social tryggheten.

Läs mer: 
Den sociala tryggheten medan man arbetar utomlands (Etk.fi)

Ansökan om A1-intyg (Etk.fi)

Bosättningsbaserad social trygghet i internationella situationer (SHM:s broschyr, slutrapport, pdf)

Ändringar i rätten till förmåner för dem som kommer till Finland för att arbeta eller som åker utomlands (Fpa.fi, meddelande 15.1.2019)

Bild: SHM

This is staging