Vaihtoehto 1: Haitarin sisällä: Excelkuvio taustavärillä 17 pt, 330 dpi

Myönteisesti eläkejärjestelmän luotettavuuteen suhtautuvien osuus on kasvanut vuodesta 2017. Samalla kriittisesti suhtautuvien osuus on laskenut neljänneksestä alle viidennekseen.

 

Vaihtoehto 2: Excelkuvio taustavärillä 16 pt, png

Vaihtoehto 3: Faktalaatikon sisällä, ilman taustaväriä, 16 pt, png

Graafi 16 pt, ilman taustaa

Eläketurvan tunteminen auttaa tekemään omaan eläkkeeseen vaikuttavia päätöksiä. Lisäksi eläketietous auttaa arvioimaan keskustelua eläketurvasta ja sen rahoituksesta faktoihin perustuen.  

Luottamus eläketurvaan, sen tulevaisuuteen ja eläkejärjestelmän toimivuuteen voivat vaikuttaa kokemukseen eläketurvan hyväksyttävyydestä sekä arvioihin omasta taloudellisesta tilanteesta eläkeaikana. 

Katso lisää eläkeläisten

H1 Fonttitestaus kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet vuonna 2024

Eläketurvakeskus on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. Eläketurvakeskuksen tehtävät määritellään Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa.

H2 Fonttitestaus kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet vuonna 2024 ja vuonna 2022

Eläketurvakeskus tuottaa palveluita, jotka liittyvät työeläketurvan toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen sekä näiden tukemiseen. Palvelut on kuvattu palvelukartassa, jonka muutokset hyväksyy ETK:n johtoryhmä. 

H3 Fonttitestaus kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet ja tavat toimia vuonna 2024 ja vuonna 2022

Kasvatamme ymmärrystämme eläkevakuuttajien ja muiden sidosryhmien toiminnasta ja palvelujen tarpeista.Huolehdimme että etk:laisilla on riittävä osaaminen ja hyvät edellytykset asiantuntijana toimimiseen.

H4 Eläkelaitos tai sitä hoitava palvelulaitos muodostaa lähetettävät tiedot tietuekuvausten ja täyttöohjeiden

Kasvatamme ymmärrystämme eläkevakuuttajien ja muiden sidosryhmien toiminnasta ja palvelujen tarpeista.Huolehdimme että etk:laisilla on riittävä osaaminen ja hyvät edellytykset asiantuntijana toimimiseen. Kasvatamme ymmärrystämme eläkevakuuttajien ja muiden sidosryhmien toiminnasta ja palvelujen tarpeista.


H1 Fonttitestaus kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet vuonna 2024

H2 Fonttitestaus kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet vuonna 2024 ja vuonna 2022

H3 Fonttitestaus kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet ja tavat toimia vuonna 2024 ja vuonna 2022

Kasvatamme ymmärrystämme eläkevakuuttajien ja muiden sidosryhmien toiminnasta ja palvelujen tarpeista.

Tästä alkaa haitarin kehittämistyö

Suomessa asuvien keskimääräinen kokonaiseläke oli vuoden 2023 lopussa 1 977 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen kokonaiseläke on noussut 2000-luvulla yli kolmanneksella.

Valtaosa kokonaiseläkkeen noususta johtuu eläkkeensaajien muutoksesta. Uusilla eläkkeensaajilla on ollut mahdollisuus kartuttaa eläkettä koko työuransa ajan. Heidän työuransa ovat myös olleet pidempiä ja ansiotulonsa korkeampia kuin vanhemmilla eläkkeensaajilla.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Naisten kuukausieläke on viidenneksen miesten eläkettä pienempi

Vuoden 2023 lopussa miesten keskimääräinen kokonaiseläke oli 2 216 euroa kuukaudessa ja naisten eläke oli 1 779 euroa kuukaudessa. Sukupuolten eläke-ero on kaventunut viime vuosikymmenien aikana, mutta kehitys on ollut hidasta ja naisten keskimääräinen eläke on edelleen noin viidenneksen miesten kuukausieläkettä matalampi.

Miesten ja naisten ansioero vaikuttaa keskeisesti myös eläke-eroon. Keskimääräisessä työllisyysasteessa, työurien pituudessa tai eläkkeelle siirtymisessä ei ole nykyään suurtakaan eroa miesten ja naisten välillä, sen sijaan ansioero on kansainvälisestikin huomattava. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen, erityisesti pitkät kotihoidontukijaksot, kasvattavat ansio- ja eläke-eroa.

Aiheesta muualla: 

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke on noin kolmanneksen matalampi kuin vanhuuseläkkeensaajilla

Työeläke määräytyy työuran aikana kertyneiden ansioiden perusteella. Työkyvyttömyyseläkkeensaajilla työura jää muita lyhyemmäksi. Etenkin nuorena työkyvyttömäksi jääneiden työeläke on usein keskimääräistä pienempi, koska eläkettä ei ole ehtinyt juuri kertyä ja ansiotaso, jonka perusteella tulevan ajan eläke määräytyy, on tyypillisesti matala.

Keskimääräinen työkyvyttömyyseläke on laskenut 2000-luvulla, sillä työkyvyttömyyseläkkeensaajat ovat aiempaa nuorempia ja eläkeajat ovat pidentyneet.

Aiheesta muualla:

Eläkkeen osuus tuloista on suuri

Eläkeläisten bruttotuloista reilu kaksi kolmasosaa tulee eläkkeestä. Eläkeajan tulot heijastavat henkilön aikaisempaa tulotasoa. Matalat ansiot johtavat matalaan eläkkeeseen. Myös edeltävä työmarkkina-asema näkyy eläkkeen tasossa. Esimerkiksi työttömyydestä eläkkeelle siirtyneiden tulotaso on eläkkeellä yleensä pienempi kuin työstä eläkkeelle siirtyneiden.

Kaikkien työstä tai työelämän ulkopuolelta eläkkeelle siirtyneiden nettotulot (bruttotulot vähennettynä verot) ovat olleet 2000-luvulla keskimäärin 87 prosenttia eläkettä edeltävistä nettotuloista. Työstä eläkkeelle siirtyneillä tämä nettotulosuhde on ollut matalampi, keskimäärin 79 prosenttia. Ero johtuu siitä, että eläkkeelle siirtyminen nostaa usein työttömien ja muiden työelämän ulkopuolelta siirtyvien nettotuloja.

Eläkkeelle siirtyneiden nettotulosuhde oli keskimäärin vuonna 2002 87 prosenttia, vuonna 2007 83 prosenttia, vuonna 2012 ja 2017 86 prosenttia. Nettotulosuhde on keskimääräistä matalampi työstä eläkkeelle siirtyneillä, vuosina 2002, 2007, 2012 ja 2017 78–80 prosenttia. Ja vastaavasti keskimääräistä korkeampi ei työstä eläkkeelle siirtyneillä, vuosina 2002, 2007, 2012 ja 2017 113–125 prosenttia. Lähde: Rantala, Pyy-Martikainen ja Riihelä 2021.

Eläkeläisten käytettävissä olevat rahatulot ovat kaksi kolmasosaa palkansaajien tuloista

Eläkeläisten käytettävissä olevat rahatulot ovat palkansaajia ja yrittäjiä matalammat, mutta työttömiä korkeammat. Eläkeläisten rahatulot ovat olleet 2000-luvulla noin kaksi kolmasosaa palkansaajien tuloista. Tämä ero on pysynyt melko samana viime vuosikymmenet. Työttömiin nähden eläkeläisten tulot ovat olleet 2000-luvulla reilun kolmanneksen korkeammat.

Jos tarkastellaan puolestaan käytettävissä olevia tuloja, joissa otetaan huomioon omistusasumisesta koituva taloudellinen hyöty (laskennallinen asuntotulo) sekä muita laskennallisia tuloeriä, eläkeläisten asema työssäkäyviin nähden paranee.

Käytettävissä olevat rahatulot ja käytettävissä olevat tulot vuosina 2000–2020. Molemmissa kuvioissa esitetty tulot erikseen palkansaajilla, yrittäjillä, eläkeläisillä ja työttömillä. Käytettävissä olevat rahatulot ovat yrittäjillä nousseet 21 000 eurosta 31 000 euroon, palkansaajilla   22 000 eurosta 29 000 euroon Eläkeläisillä rahatulot ovat nousseet 14 000 eurosta 19 000 euroon ja työttömillä 11 000 eurosta 15 000 euroon. Käytettävissä olevat tulot ovat nousseet yrittäjillä 25 000 eurosta 38 000 euroon, palkansaajilla 24 000 eurosta 33 000 euroon, eläkeläisillä 17 000 eurosta 25 000 euroon ja työttömillä 12 000 eurosta 16 000 euroon. Lähde Tilastokeskus.

Julkisista palveluista saatava hyöty tasoittaa eläkeläisten välisiä tuloeroja

Julkiset palvelut tukevat ihmisten hyvinvointia, ja niiden voidaan katsoa olevan osa tulojen uudelleenjaon järjestelmää. Pienituloiset eläkeläiset käyttävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja enemmän kuin suurituloiset. Suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin palveluiden rahallinen arvo on myös erityisen merkittävä alimmassa tuloviidenneksessä.

Eläkeläisten vuoden 2015 aikana käyttämien palveluiden rahallinen arvo oli keskimäärin 6 500 euroa eläkeläistä kohden. Maksetut asiakasmaksut kattoivat tästä 12,7 prosenttia. Alimmassa tuloryhmässä palveluiden rahallinen arvo oli vajaat 8 000 euroa ja ylimmässä tuloryhmässä vajaat 4 000 euroa. Lähde: Eläketurvakeskus.

Aiheesta muualla:


 

Eläkeläisten toimeentuloa voidaan tarkastella myös kulutuksen sekä toimeentulokokemusten näkökulmista. Näin saadaan entistä monipuolisempi kuva eläkeläisten taloudellisesta tilanteesta. Tulojen perusteella ei esimerkiksi saada tietoa siitä, minkälainen kulutustaso tuloilla saavutetaan, tai siitä, kuinka riittäväksi toimeentulo koetaan.

Eläkeikäisten kulutus on lähentynyt 2000-luvulla työikäisten kulutusta. 65 vuotta täyttäneiden kokonaiskulutusmenot ovat kasvaneet 2000-luvulla suhteessa eniten. Esimerkiksi kun vuonna 2001 olivat 65–74-vuotiaiden kotitalouksien keskimääräiset kokonaiskulutusmenot noin 70 prosenttia eniten kuluttavien eli 45–54-vuotiaiden kulutusmenoista, vuonna 2016 osuus oli jo 90 prosenttia.

Kokonaiskulutusmenot iän mukaan vuosina 2001, 2006, 2012 ja 2016. 25–34-vuotiaiden kulutusmenot ovat nousseet vuosien 2001 ja 2016 välillä 23 000 eurosta 25 000 euroon, 35–44-vuotiaiden 22 000 eurosta 28 000 euroon, 45–54-vuotiaiden 24 000 eurosta 28 000 euroon, 55–64-vuotiaiden 23 000 eurosta 27 000 euroon, 65–74-vuotiaiden 17 000 eurosta 26 000 euroon ja 75 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien 14 000 eurosta 20 000 euroon. Lähde Tilastokeskus.

Asumismenot ovat suurin yksittäinen kulutusmeno kaikissa ikäryhmissä. Asumisen osuus menoista on erityisen suuri ikääntyneillä: vuonna 2016 asumismenot olivat vajaa puolet 75 vuotta täyttäneiden kokonaismenoista. Myös terveydenhoitomenot korostuvat 75 vuotta täyttäneiden kulutuksessa. Sen sijaan vapaa-ajan ja ravinto- ja hotellipalveluiden sekä liikenteen ja tietoliikenteen osuus menoista on selvästi nuorempia pienempi.

Kotitalouksien kulutuksen rakenne iän mukaan. Ruoka, vaatetus ja asuminen muodostavat 75-vuotta täyttäneiden kulutusmenoista reilu 60 prosenttia, 65–74-vuotiailla reilu 50 prosenttia ja alle 65-vuotiailla hieman alle 50 prosenttia. Terveyteen liittyvät menot ovat 75 vuotta täyttäneillä noin seitsemän prosenttia, muilla tätä vähemmän. Esimerkiksi 45–54-vuotiailla kolme prosenttia kokonaiskulutusmenoista. Lähde Tilastokeskus.

Toimeentulo koetaan useimmiten helpoksi, ja harva tinkii kulutuksesta usein

Vuonna 2020 suurin osa eläkeläisistä koki menojen kattamisen vähintään melko helpoksi, mutta jonkinasteisia vaikeuksia oli noin kolmanneksella. Yleisimmin vaikeudet olivat pieniä. Vaikeampia toimeentulo-ongelmia oli noin kymmenellä prosentilla eläkeläisistä. Vaikeuksia koettiin vuonna 2020 vähemmän kuin vuonna 2017. Menojen kattamisen vaikeuksia oli keskimääräistä yleisemmin terveytensä heikoksi kokevilla, alimpaan tulokolmannekseen kuuluvilla, vuokralla asuvilla, yksin asuvilla ja alle 65-vuotiailla, jotka ovat pitkälti työkyvyttömyyseläkeläisiä.

Kokemus tavanomaisten menojen kattamisesta 2017 ja 2020. Vastaajista 37,8 prosenttia koki menojen kattamisen helpoksi tai hyvin helpoksi vuonna 2020, mikä on 13 prosenttiyksikköä suurempi osuus kuin 2017. Eninten vuodesta 2017 pienentyi pieniä vaikeuksia kokeneiden osuus, 9 prosenttiyksiköllä. Lähde: Eläketurvakeskus.

Suurin osa eläkeläisistä ei ollut joutunut taloudellisten syiden vuoksi luopumaan kulutuksesta vuonna 2020. Jos näin oli tapahtunut, oli luovuttu ensisijaisesti vapaa-ajan kulutuksesta ja uusien vaatteiden ostamisesta. Osa oli joutunut tinkimään myös välttämättömyyshyödykkeistä, kuten ruoasta tai lääkkeistä.

Vastaajista 28–36 prosenttia oli joutunut luopumaan vapaa-ajan kulutuksesta tai uusien vaatteiden ostamisesta usein tai joskus vuonna 2020. Lääkkeiden ostamisesta oli luopunut usein tai joskus 12 prosenttia, ruoan laadusta tai määrästä 22 prosenttia. Lähde: Eläketurvakeskus.

Kokemukset toimeentulosta ovat tyypillisesti pysyviä. Vanhuuseläkeläisistä noin 60 prosenttia koki menojen kattamisen jossain määrin helpoksi sekä vuonna 2017 että vuonna 2020. Tämä oli yleisintä paremmassa taloudellisessa asemassa olevilla.  Lähes joka neljännellä oli pieniä tai suurempia vaikeuksia molempina vuosina, mutta 15 prosentilla toimeentulo helpottui. Näissä ryhmissä korostuivat keskimääräistä heikommassa taloudellisessa asemassa olevat.

Tavanomaisten menojen kattamisen vaikeus ja helppous vuosina 2017 ja 2020. Vastaajista 58 prosenttia koki menojen kattamisen helpoksi sekä vuonna 2017 että 2020. Molempina vuosina vaikeaa oli 23 prosentilla. 15 prosentilla toimeentulo muuttui helpoksi, 4 prosentilla vaikeutui. Lähde: Eläketurvakeskus.

Aiheesta muualla:


 

Köyhyydelle ei ole yhtä määritelmää tai mittaustapaa, eikä Suomessa ole virallista köyhyysrajaa. Usein köyhyyttä tarkastellaan tulojen perusteella. Vaihtoehtoisia tarkastelutapoja ovat esimerkiksi vakava aineellinen puute tai toimeentulotukiasiakkuus. Erilaiset tavat antavat hieman erilaisen kuvan eläkeläisten köyhyyden yleisyydestä.

Eläkeläiset ovat pienituloisia yhtä usein kuin suomalaiset keskimäärin

Vuonna 2022 eläkeläisistä oli pienituloisia 14,3 prosenttia, kun pienituloisuutta tarkastellaan yleisimmin käytetyllä tavalla. Henkilö katsotaan pienituloiseksi, kun kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot ovat alle 60 prosenttia väestön mediaanituloista.

Eläkeläisten pienituloisuusasteen ajallinen vaihtelu on suurempaa kuin koko väestössä. Eläkeläisten tulot ovat muuta väestöä useammin 60 prosentin pienituloisuusrajan lähellä. Muutokset pienituloisuusrajassa vaikuttavat siten keskimääräistä enemmän pienituloisten eläkeläisten määrään.

Vuonna 2020 eläkeläisistä oli pienituloisia 13,6 prosenttia, kun pienituloisuusrajana 60 prosenttia väestön mediaanituloista. 2000-luvulla pienituloisten eläkeläisten osuus on vaihdellut paljon ja korkeimmillaan se oli vuonna 2006 ollen liki 23 prosenttia. Alemmalla pienituloisuusrajalla (50 prosenttia väestön mediaanituloista) pienituloisten eläkeläisten osuus on vaihdellut vähän. Pienituloisten eläkeläisten osuus on kolme kertaa pienempi, mikäli käytetään 50 prosentin pienituloisuusrajaa 60 prosentin rajan sijaan. Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto

Kun pienituloisuusraja on 50 prosenttia, eläkeläiset ovat selvästi harvemmin pienituloisia ja pienituloisuuden ajallinen vaihtelu on selvästi vähäisempää kuin ylemmällä rajalla. Eläkeläisten pientiuloisuusaste on myös lähempänä koko väestön pienituloisuusastetta.

Aiheesta muualla:

Nuorimmat ja iäkkäimmät eläkeläiset sekä yksin asuvat ovat pienituloisia muita useammin

Eläkeläiset eivät ole toimeentuloltaan yhtenäinen joukko. Pienituloisuus on muita yleisempää kaikkein nuorimmilla ja vanhimmilla eläkeläisillä sekä yksin asuvilla eläkeläisillä.

Nuorempien, käytännössä työkyvyttömyyseläkeläisten, pienituloisuus on kolminkertaistunut 20 vuoden aikana. Sen sijaan vanhimpien eläkeläisten pienituloisuus on laskenut 10 viime vuoden aikana.

Myös perhekoko liittyy pienituloisuuteen. Yksinasuvat eläkkeensaajat ovat huomattavasti useammin pienituloisia kuin perheelliset. Nuorimmilla ja iäkkäimmillä yksinasuvilla eläkeläisillä pienituloisuuden riski on korkein.

Yli 75-vuotiaissa naisten pienituloisuus on yleisempää kuin miesten, mikä johtuu osin siitä, että yli 75-vuotiaissa on paljon yksinasuvia naisia. Sukupuolten ero on 20 vuoden aikana kuitenkin kaventunut, sillä yksinasuvien miesten pienituloisuus on lisääntynyt.

Eläkeläisten pienituloisuus periytyy usein eläkettä edeltävältä ajalta

Eläkkeelle siirtyneillä pienituloisuus yleistyy jonkin verran, mutta ei merkittävästi eläkkeelle siirtymistä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tulot muuttuvat eläkeaikana melko vähän. Moni pienituloinen eläkeläinen elää niukoilla tuloilla jo ennen eläkkeelle siirtymistä.

Pitkäkestoinen pienituloisuus (pienituloinen kahtena vuotena kolmesta) on yli 75-vuotiailla yleisempää kuin muilla. Etenkin iäkkäimmät naiset ovat pitkän aikaa pienituloisia.

Aiheesta muualla:

Vakavat toimeentulo-ongelmat eläkeläisellä harvinaisempia kuin muilla

Toimeentulotuen saanti, aineellinen puute ja ruoka-avun asiakkuus ilmentävät vakavia toimeentulo-ongelmia, ja niitä pidetään köyhyyden yhtenä muotona.

Vanhuuseläkeikäisissä toimeentulotukea saavien osuus on selvästi muuta väestöä alhaisempi. Vuonna 2022 yli 65-vuotiaasta väestöstä 1,7 prosenttia oli saanut toimeentulotukea vuoden aikana, koko väestössä osuus oli 7,2 prosenttia. Vanhuuseläkeikäiset saavat tyypillisesti toimeentulotukea terveydenhoito- ja lääkemenoihin.

Ruoka-avun asiakkaista noin kolmannes on eläkkeensaajia. Ruoka-apua hakeneet eläkeläiset olivat olleet muita pidempään ruoka-avun asiakkaina, mutta kokivat muita harvemmin toimeentulovaikeuksia. Ruoka-apua hakeneet eläkeläiset olivat yksinäisiä ja heidän terveytensä oli heikko muita yleisemmin. Väestökyselyissä pari prosenttia eläkeläisistä on ilmoittanut joutuneensa turvautumaan ruoka-apuun.

Eläkeikäisillä aineellinen puute on työikäistä väestöä vähäisempää, toisin sanoen heiltä harvemmin puuttuu vasten tahtoaan hyödykkeitä, joita pidetään välttämättöminä. Euroopan unionin tarkastelema vakava aineellinen ja sosiaalinen puute on eläkeikäisillä Suomessa vähäistä: 65 vuotta täyttäneistä 1,2 prosentilla koki vuonna 2023 vakavaa aineellista puutetta, kun vastaava osuus 18–64-vuotiailla oli 3,7 prosenttia.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:


 

Säännöllisesti toistuvat tutkimukset eläkeläisten toimeentulosta

Eläkeläisten toimeentulon seuranta on keskeinen osa Eläketurvakeskuksen tutkimustoimintaa. Toimeentuloa selvitetään säännöllisin väliajoin sekä tulotietojen että kyselyiden avulla.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging