Blogilistaus

Eläketurvan perustana oleva työtulo jää maatalousyrittäjillä keskimäärin matalaksi. Keskiarvon takana on sekä pieniä että suuria työtuloja.  Selitys matalille työtuloille voi löytyä sivutoimisuudesta. Työskentely maatilan ulkopuolella on yleistä, ja matala työtulo voi kertoa maataloustoiminnan pienimuotoisuudesta.

Maatalousyrittäjien eläkkeet ovat keskimääräistä pienempiä, vaikka heidän työuransa ovat olleet keskimääräistä pidempiä. Tuloksen taustalla on työeläkkeen pohjana oleva työtulo. Se määrittää sekä vuotuisen eläkemaksun että aikanaan saatavan eläkkeen määrän. Työtulo jää monella maatalousyrittäjällä matalaksi. Eläketurvakeskuksen joulukuussa julkaiseman Maatalousyrittäjien työurat ja eläketurva -tutkimuksen  mukaan neljänneksellä maatalousyrittäjistä työtulo jää vuodessa alle 10 000 euron.

Maatalousyrittäjien keskimääräinen työtulo jää matalammaksi kuin yrittäjien työtulo tai palkansaajien ansiotulo. Ero on suuri. Vuonna 2015 MYEL-työtulon keskiarvo oli reilu 19 000 euroa, kun YEL-vakuutettujen työtulojen keskiarvo oli noin 23 000 euroa ja palkansaajien työeläkelakien mukainen keskiarvo lähes 31 000 euroa. Voidaanko näistä luvuista tehdä johtopäätöksiä maatalousyrittäjien liian matalasta työeläkevakuuttamisesta? Kertovatko nämä luvut siitä, että maatalousyrittäjien työpanoksen arvo on näin paljon muita matalampi?

Eivät välttämättä. Keskimääräiset luvut kätkevät sisäänsä vaihtelun matalimmista työtuloista korkeimpiin. Näin on myös maatalousyrittäjien työtulojen kohdalla. Tutkimuksen mukaan kymmenellä prosentilla maatalousyrittäjistä työtulo jäi alle 5 000 euron. Vastaavasti, jakauman yläpäässä, kymmenellä prosentilla työtulot ylittivät 34 000 euroa.

Osa toimii maatalousyrittäjinä sivutoimisesti

Matalille työtuloille voi kuitenkin löytyä hyvä selitys: osa MYEL-vakuutetuista toimii maatalousyrittäjinä sivutoimisesti. Sivutoiminen maataloustoiminta voi olla laajuudeltaan niin pienimuotoista, että myös matala työtulo on perusteltua.

Keskiarvon laskennassa tämä ei kuitenkaan näy. Luvuissa ovat mukana niin tilan ulkopuolella palkkatöissä käyvät sivutoimiset maatalousyrittäjät kuin päätoimiset, vain omalla tilalla ympärivuotisesti työskentelevät maatalousyrittäjätkin. Tutkimuksessa käytetyn rekisteriaineiston pohjalta sivutoimisuutta ei voida erotella, mutta jotain päätelmiä voidaan yrittää tehdä.

Tilan ulkopuoliset ansiotulot harvinaisempia korkeampien työtulojen kohdalla

Sivutoimisella maatalousyrittäjällä on todennäköisesti muita ansiotuloja. Julkaistun tutkimuksen mukaan huomattava osa maatalousyrittäjistä saa samanaikaisesti palkkatuloja maatilan ulkopuolelta. Vähintään 1 000 euron vuotuisia ansiotuloja oli yli kolmanneksella maatalousyrittäjistä. Keskimääräiset palkkatulot tässä joukossa ylsivät palkansaajien keskiansioiden tasolle.

Tilan ulkopuolisen ansiotulot ovat yleisempiä niillä maatalousyrittäjillä, joiden MYEL-työtulot ovat matalampia. Mitä korkeammalla tasolla työtulot ovat, sitä harvinaisemmaksi tilan ulkopuoliset ansiot tulevat. Alimpia työtuloja saavassa neljänneksessä kolme viidestä saa ansiotuloja tilan ulkopuolelta, ylimmässä neljänneksessä ansiotuloja saa noin joka kahdeksas.

Maatalousyrittäjyyden osuus työurasta

Toisen näkökulman maatalousyrittäjyyden sivu- ja päätoimisuuden tarkasteluun tarjoaa MYEL-vakuutetun ajan osuus kokonaistyöurasta. Rekisteriaineistosta nähdään, kuinka suuri osa eläkettä kerryttäneestä työurasta on MYEL-vakuutetusta ajasta ja kuinka suuri osa palkka- tai yrittäjätyöstä.

Vuonna 2015 eläkkeelle siirtyneistä maatalousyrittäjistä noin puolet oli tehnyt vähintään 90 prosenttia työurastaan MYEL-vakuutettuina. Heidän keskimääräinen työtulonsa oli yli 2 000 euroa korkeampi kuin kaikilla maatalousyrittäjillä (kuvio alla). Myös tämä tulos vahvistaa näkemystä siitä, että päätoimisten maatalousyrittäjien työtulojen taso on korkeampi kuin keskimääräiset luvut antavat ymmärtää.

Työtulojen mataluus ei tarkoita automaattisesti sitä, ettei maatalousyrittäjä olisi vakuuttanut työtään riittävälle tasolle. Sivutoimisuus selittää ainakin osan matalista työtuloista. Tarkempaan tutkimukseen tarvittaisiin rekisteriaineiston lisäksi laaja kysely, jolloin maatalousyrittäjät pääsisivät itse määrittelemään toimintansa pää- tai sivutoimisuuden ja työurien moninaisuus tulisi esiin.

Kuvio: Pääasiallisten maatalousyrittäjien (vähintään 90 prosenttia työurastaan MYEL-vakuutettuina tehneiden) työtulo on keskimääräistä korkeampi. Lähde: ETK.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging