Blogilistaus

Monilla on epäselvyyttä siitä, miten työskentely ja ansiot vakuutetaan. Työeläkelakien mukaan asia on kuitenkin yksinkertainen: ansiotyötä tekevät työnsuorittajat vakuutetaan joko työntekijöinä tai yrittäjinä.

Jotta työskentelyn työeläkevakuuttaminen voidaan hoitaa ajantasaisesti oikein, on oleellista tietää, tekeekö tai teettääkö työtä työsuhteessa vai yrittäjänä. Kun työsuhde–yrittäjä -rajanveto tehdään oikein, työeläkevakuuttamien menee oikein ja työeläkettä karttuu ansioista oikein.

Käytännössä kuitenkin voi olla joskus hankalaa päätellä, onko työnsuorittaja työntekijä vai yrittäjä, ja miten työskentely tulee vakuuttaa. Asiaa ei tarvitse puntaroida yksin, vaan kannattaa olla yhteydessä työeläkelaitokseen tai ottaa yhteyttä Eläketurvakeskukseen.

Työntekijä on henkilö, joka tekee työtä työsuhteessa

Laissa on määritelty, kuka on työntekijä. Pelkistetysti voi sanoa, että työntekijä on henkilö, joka tekee työtä työsuhteessa.

Laissa on määritelty myös se, mitä työsuhteella tarkoitetaan. Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan työsuhteella tarkoitetaan samaa kuin työsopimuslaissa. Työsuhteesta on kyse silloin, kun työntekijä on sopimuksen perusteella sitoutunut tekemään henkilökohtaisesti työtä työnantajalle työnantajan johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan.

Työsuhteelle on tunnusomaista, että työnantaja päättää, mitä työtä tehdään, milloin, missä ja miten työtä tehdään. Työnantaja myös johtaa ja valvoo työn tekemistä. Työsuhteessa työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa työnantajan lukuun tehdystä työstä.

Yrittäjä tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa

Työeläkelaeissa on määritelty myös se, ketä pidetään yrittäjänä. Yrittäjällä tarkoitetaan yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa. Yrittäjä on YEL:ssä määritelty näin, koska yrittäjänä pidettävä henkilö ei tee työtä palkansaajan asemassa.

Yrittäjän erottaa palkansaajan asemassa olevasta työntekijästä se, että yrittäjä tekee työtä niin sanotusti omaan lukuunsa. Toisin kuin työsuhteinen työntekijä, yrittäjä voi lähtökohtaisesti vapaammin itse päättää siitä, mitä töitä tekee ja kenen kanssa asioi. Usein yrittäjä saa korvauksen työstään sen mukaan, miten hän on asiakkaidensa kanssa sopinut. Yrittäjä saattaa saada sovitun korvauksen vasta sitten, kun toimeksianto on hoidettu tai tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Käytännössä yrittäjän työhön voi liittyä investointeja ja niin sanottua yrittäjän riskiä.

On hyvä todeta, että YEL:n yrittäjä-nimitys on siinä mielessä yleinen, että kaikki YEL:n mukaisessa yrittäjäasemassa olevat työn suorittajat ovat yrittäjiä. YEL:ssä ei ole erillisiä säännöksiä esimerkiksi niin sanottujen kevytyrittäjien vakuuttamisesta.

Työsuhteessa ja yrittäjänä tehty työ vakuutetaan eri tavalla

Työsuhteessa ja yrittäjänä tehty työ vakuutetaan eri työeläkelakien mukaan. Myös vastuu lakisääteisen työeläketurvan järjestämisestä on työsuhdetyössä ja yrittäjätyössä eri tahoilla. Selvyyden vuoksi on paikallaan korostaa, että työeläkevakuuttaminen on lakisääteistä. Kyse ei ole pelkästään sopimuksenvaraisesta asiasta.

Yksityisellä puolella työeläkevakuuttamisessa pätee pitkälti perusslogan: työntekijän TyEL – yrittäjän YEL. Työnantaja on velvollinen järjestämään työsuhteessa olevalle työntekijälleen työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen työeläketurvan. Yrittäjä puolestaan vastaa itse siitä, että järjestää itselleen yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen työeläketurvan.

Entä jos laskuttaa työnsä laskutuspalveluyrityksen kautta?

Myös laskutuspalveluyritysten kautta työstään saamansa korvauksen laskuttavien – kuten muidenkin työnsuorittajien – työeläkevakuuttaminen ratkaistaan sen perusteella, ovatko henkilöt työsuhteessa vai yrittäjiä. Tätä peruslähtökohtaa laskutuspalveluyrityksen mukanaolo ei muuta.

Laskutuspalveluyrityksen mukanaolo voi kuitenkin aiheuttaa työeläkevakuuttamisen hoitamisessa lisäselvittelyä sen vuoksi, että toimijoita on useampia. Laskutuspalveluyritystä käytettäessä kuviossa ovat mukana työnsuorittaja, työnteettäjä (tilaaja, asiakas) ja laskutuspalveluyritys. Pelkästään se, että kuvioon liittyy laskutuspalveluyritys ei ole ratkaiseva seikka työeläkevakuuttamista määriteltäessä.

Kun toimijoita on useita, kaikkien toimijoiden rooli on tarvittaessa selvitettävä, jotta työeläkevakuuttaminen kohdistuu oikein. Toimijoiden roolien selvittämisellä saadaan selville, onko kyseessä työsuhteessa vai yrittäjänä tehty työ. Ja jos on kyseessä työsuhteessa tehty työ, saadaan selville se, mikä taho (laskutuspalveluyritys vai työnsuorittajan asiakas) on työeläkevakuuttamisvelvollinen työnantaja.

Pelkästään se, että kuvioon liittyy laskutuspalveluyritys ei ole ratkaiseva seikka työeläkevakuuttamista määriteltäessä.

Toimijoiden roolien selvittäminen on tavallaan kolmivaiheinen prosessi. Ensimmäinen vaihde on selvittää se, keiden välillä on varsinainen työntekoa koskeva sopimus. Toinen vaihe on selvittää se, onko osapuolten välinen työntekosopimus työsopimus työsuhteisesta työstä vai esimerkiksi toimeksiantosopimus yrittäjätyöstä. Kolmas vaihe on selvittää vielä se, onko joidenkin tahojen välillä jokin muu kuin työntekoa koskeva sopimus, esimerkiksi sopimus laskutuksen hoitamisesta.

Jos selvitysprosessin lopputulos on se, että laskutuspalveluyritys – tai ylipäätään jokin taho – ei ole osallisena työntekoa koskevassa sopimuksessa, silloin ei myöskään ole kyse työsuhteen työnantajasta eikä myöskään toimeksiantosuhteen toimeksiantajasta. Ja tästä puolestaan seuraa se, että kyseisellä taholla ei ole velvollisuutta järjestää työnsuorittajalle työeläketurvaa.

Laskutuspalveluyrityksillä on useita toimintamalleja ja nekin erilaisia, eikä niitä ole tässä tarkoitus käydä läpi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yleensä laskutuspalveluyrityksen ja sen käyttäjäksi rekisteröityneen työnsuorittajan välillä ei ole työsopimusta eikä työsuhdetta. Tällöin laskutuspalveluyritys ei myöskään ole työnsuorittajan työnantaja.

Yleensä laskutuspalveluyritystä käyttävät itsensä työllistävät työnsuorittajat tekevät työtä työeläkelakien näkökulmasta yrittäjinä.

Laskutuspalveluyrityksen käyttäjä ei aina ole yrittäjä

On syytä korostaa, että laskutuspalveluyrityksen käyttäminen ei sellaisenaan merkitse, että henkilö olisi yrittäjä ja että laskutettu työ olisi yrittäjänä tehtyä työtä. Toisinaan kuulee virheellisen päätelmän, että laskutuspalveluyrityksen käyttäjä olisi aina yrittäjä. Näin ei ole.

Laskutuspalveluyrityksen laskutuspalvelua käyttävälle työnsuorittajalle saattaa muodostua työsuhde siihen tahoon (tilaaja, asiakas), jolle hän tekee työn ja jolta saamansa korvauksen hän laskuttaa laskutuspalveluyrityksen kautta.

Jos työn suorittajan ja tilaajan välinen työntekosuhde täyttää työsuhteen tunnusmerkit, niin kyseessä on työsuhde. Tällöin tilaaja on työnantaja, jonka tulee järjestää työsuhteiselle työntekijälleen työeläketurva. Näin on siitä huolimatta, että korvauksen laskutus ja maksaminen hoidetaan laskutuspalveluyrityksen kautta.

Esimerkkinä voi mainita Eläketurvakeskuksen antamat päätökset, joissa oli kyse kuorma-auton kuljettajina toimineista henkilöistä, joiden palkka työstä oli laskutettu laskutuspalveluyrityksen kautta. Eläketurvakeskus katsoi, että henkilöt eivät olleet työskennelleet työsuhteessa laskutuspalveluyritykseen eivätkä myöskään olleet tehneet kyseisiä ajotyösuorituksia yrittäjinä.

Kyseissä tapauksissa henkilöiden katsottiin tehneen ajotyön työsuhteessa siihen tahoon, jonka ajoja olivat kyseisen tahon omistamalla autolla ajaneet.

Työtä tehdään ja voidaan tehdä erilaisissa työntekosuhteissa. Jos tilanne askarruttaa, kannattaa heti alkuunsa kysyä, jotta työeläkevakuuttaminen menee oikein. Eläketurvan asiantuntijat työeläkelaitoksissa ja Eläketurvakeskuksessa ovat käytettävissäsi.

Aiheesta lähemmin:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging